Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Pedreguer
  Ayuntamiento, 7
  Tel:965760669
  Fax:965761949


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre complits els 18 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol de Batxillerat, o titulació tècnica equivalent. L'equivalència ha de ser reconeguda per l'administració competent i ha d'estar degudament acreditada pels aspirants.
  d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques annex a la convocatòria.
  e) No tindre antecedents penals.
  f) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari, de qualsevol administració pública, ni estar inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  g) Tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i d'1,60 metres les dones.
  h) Estar en possessió dels permisos de conduir de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  i) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc , i si és necessari, a utilitzar-les.


 • Taxa ordinària

  75,00 €


  Descripció de la taxa

  Compte de l'Ajuntament: ES57 0049 2537 6213 1010 6470


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Els aspirants han de manifestar en la instància que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en la base segona, referides a la data en què finalitze el termini de presentació i que es comprometen a presentar el jurament preceptiu.


 • Lloc de presentació

  Per mitjans telemàtics


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://pedreguer.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar