Detall

Arquitecte/a tècnic


 • Descripció

  Arquitecte/a tècnic


 • Organisme

  Carlet
  Avda. Caixa d'Estalvis, 1
  Tel:962530200
  Fax:962993533


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre complits els setze anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació, les dues edats referides a la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  c) Tindre la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques. Les persones amb alguna diversitat funcional han d'acreditar per mitjà dels certificats expedits per l'autoritat competent la compatibilitat per a l'exercici de les tasques. Si se sol·licita, s'establiran les adaptacions possibles de temps i mitjans perquè les persones amb discapacitat puguen realitzar les proves selectives en igualtat de condicions, sense perjudici, òbviament, de les incompatibilitats de les incapacitats amb l'exercici de les tasques o funcions corresponents al lloc de treball. A aquests efectes, els interessats han d'acreditar tant la seua condició de diversitat funcional com la seua capacitat per a l'exercici de les tasques o funcions del lloc al qual aspiren, per mitjà d'una certificació expedida per l'Institut Valencià de Serveis Socials o l'organisme amb competència en la matèria.
  d) Estar en possessió del títol d'aparellador, arquitecte tècnic o el grau d'Enginyeria d'Edificació, o haver acabat els estudis i haver abonat els drets corresponents per a l'obtenció d'aquest, o equivalent, o en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència l'ha d'aportar l'aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent.
  e) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercia en cas del personal laboral en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  62,00 €


  Descripció de la taxa

  L'import s'ha d'efectuar per mitjà d'un ingrés bancari en el compte número ES8720386314416000020077 de Bankia, realitzat directament o per transferència amb anterioritat a la presentació de la instància.


 • Exempció / Reducció taxes

  Les persones aspirants que estan en situació d'atur abonaran 5 euros, per a això serà necessari aportar la documentació següent:
  - Certificat del LABORA de la situació de desocupació.
  - Declaració jurada de no estar percebent cap mena de pensió o prestació.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a participar en les proves selectives s'han de dirigir a l'alcaldessa de l'Ajuntament de Carlet; es poden omplir en el model normalitzat oficial (annex II), facilitat als interessats que els sol·liciten a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Carlet, situat al carrer de l'Assumpció de la Nostra Senyora, 1, de Carlet (València).
  Juntament amb la instància s'ha de presentar, necessàriament, la documentació següent:
  a) Declaració expressa i formal del fet que es reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en la convocatòria a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds.
  b) Resguard o justificant acreditatiu de l'ingrés de la quantitat fixada en la present convocatòria en concepte de taxa per drets d'examen.
  c) Els aspirants amb una diversitat funcional igual o superior al 33 % han de fer-ho constar en la sol·licitud a fi de tindre en compte la previsió per a les adaptacions de temps i mitjans que siguen procedents per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta de participants. Per a això, han d'aportar, juntament amb la sol·licitud, la certificació de la Conselleria de Benestar Social o l'òrgan competent d'altres administracions públiques que acredite una diversitat funcional igual o superior al 33 % i, si és procedent, per a l'adaptació de temps, un dictamen tècnic facultatiu segons s'especifica en el termini de presentació de sol·licituds.

  Les bases de la convocatòria es troben a la disposició dels interessats en el portal de transparència i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies poden presentar-se d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú, tenint en compte la disposició final setena de la llei respecte a les previsions relatives al registre electrònic que produiran efectes als dos anys de l'entrada en vigor de la llei.
  Si teniu certificat electrònic o signatura electrònica admesos podeu presentar la instància a través de la seu electrònica.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.carlet.es/va/listado-titulares/oposicions


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar