Detall

Auxiliar d'Ajuda a Domicili


 • Descripció

  Auxiliar d'Ajuda a Domicili


 • Organisme

  Nules
  Plaza Mayor, s/n
  Tel:964670001
  Fax:964674931


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, la d'algun de la resta d'estats membres de la Unió Europea o la d'un altre país estranger en els termes previstos en l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del Certificat d'Escolaritat o del certificat substitutori d'aquest en cas d'extraviament; i, a més, d'algun dels títols següents:
  - Certificat Professional d'Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili, establit pel Reial decret 331/1997, de 7 març, pel qual s'estableix el certificat de professionalitat de l'ocupació d'auxiliar d'Ajuda a Domicili.
  - Certificat de Professionalitat d'Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials, regulat pel Reial decret 1379/2008, d'1 d'agost, pel qual s'estableixen dos certificats de professionalitat de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat que s'inclouen en el repertori nacional de certificats de professionalitat.
  - Títol de tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria establit pel Reial decret 546/1995, de 7 d'abril, o els títols equivalents que estableix el Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l'ordenació de la formació professional en l'àmbit del sistema educatiu.
  - Títol de tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència, regulat pel Reial decret 1593/2011, de 4 de novembre, o el títol equivalent de tècnic d'Atenció Sociosanitària, establit pel Reial decret 496/2003, de 2 de maig o, si escau, qualsevol altre títol o certificat que es publique amb els mateixos efectes professionals.
  d) Tindre la capacitat funcional suficient per a dur a terme les tasques.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haja sigut separat o inhabilitat.
  En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent; l'absència d'aquest serà un requisit inesmenable.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  L'aspirant, abans de fer l'ingrés de la taxa, s'ha de personar en les oficines de l'Ajuntament (Intervenció) per tal que es realitze l'autoliquidació corresponent. Amb el justificant de l'autoliquidació, s'ha d'acudir a la Caixa Rural Sant Josep de Nules i ingressar la taxa en el compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039, amb la indicació del procés selectiu al qual correspon l'ingrés.

  En cas de fer l'ingrés dels drets d'examen mitjançant transferència bancària, gir postal o telegràfic, l'aspirant ha de fer constar el nom i els cognoms, el DNI i el procés selectiu al qual correspon, així com el compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039, de la Caixa Rural Sant Josep de Nules.

  La devolució de la taxa no procedirà en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies de sol·licitud de participació en el procés selectiu han de dirigir-se a l'alcalde president. Per a fer-ho, cal utilitzar el model de sol·licitud que s'adjunta com a annex I i que facilitarà el registre general de l'Ajuntament. En cas de presentar la sol·licitud en la seu electrònica, es pot utilitzar la instància general i anotar les dades que consten en el model de sol·licitud.

  En cas que la instància es presente en un organisme diferent de l'Ajuntament de Nules, cal remetre un avís d'aquesta circumstància així com la documentació acreditativa dels mèrits mitjançant un correu electrònic dirigit a aquest ajuntament, a l'adreça rrhh@nules.es.

  En la instància, els sol·licitants han d'assenyalar i manifestar que compleixen tots els requisits exigits, referits a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies.

  Documents que heu d'aportar:
  a) El model de sol·licitud signat i amb els camps obligatoris degudament omplits.
  b) Fotocòpia del DNI o original del DNI, només en cas de tramitació presencial a l'oficina d'atenció al ciutadà (OAC) de Nules.
  c) Fotocòpia o original, només en cas de tramitació presencial a l'oficina d'atenció al ciutadà (OAC) de Nules, de la titulació acadèmica exigida en la base 2.c, o certificació acadèmica que acredite haver realitzat tots els estudis necessaris per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions homologades o equivalents exigides, l'aspirant ha d'aportar-ne l'equivalència mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.
  d) La documentació acreditativa d'haver abonat els drets d'examen.
  e) La documentació acreditativa dels mèrits que es desitja que es valoren en el concurs, segons el model establit en aquestes bases (ANNEX II).


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el registre d'aquesta corporació, en horari d'oficina, o de la manera prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://nules.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar