Detall

Tècnic/a de Joventut


 • Descripció

  Tècnic/a de Joventut


 • Organisme

  Gandia
  Plaça Major, 1
  Tel:962959400
  Fax:962959482


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [bases])

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals s'aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes que preveu el títol IV del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre complits setze anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa establida per a la funció pública.
  c) Estar en possessió del grau en Educació Social; Treball Social; Psicologia; Pedagogia o Magisteri o equivalent. Les equivalències s'han de justificar mitjançant el certificat de l'autoritat acadèmica competent.
  d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les seues funcions o que les impossibilite.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) Trobar-se en possessió del certificat de coneixements del valencià, nivell mitjà (actual C1), expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o equivalent. Aquest requisit es podrà justificar de qualsevol de les maneres previstes en l'article 53.2 de la Llei 10/2010, de 9 d'abril, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  Mitjançant la formalització d'una autoliquidació, segons el model oficial que facilita l'Ajuntament de Gandia en la pàgina www.gandia.org, i ingressar-ho en qualsevol de les entitats col·laboradores en la recaptació municipal.


 • Documentació / Informació

  - El personal aspirant ha de manifestar que compleix tots i cada un dels requisits exigits en aquestes bases, i que es compromet a prestar el jurament o la promesa a què es refereix l'article 58.1.c de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
  - A les instancies s'ha d'adjuntar el resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen.
  - A les instàncies s'ha d'ajuntar la llista de mèrits que s'al·leguen per a la fase de concurs, si correspon. La llista de mèrits s'ha de presentar numerada, per a la qual cosa cal seguir l'ordre dels criteris de baremació establits en aquestes bases.


 • Lloc de presentació

  Registre general o de la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.gandia.es/aytg/Web_php/index.php?contenido=subapartados_woden&id_boto=278&lang=10


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar