Detall

Tècnic superior en promoció d'Igualtat de gènere


 • Descripció

  Tècnic superior en promoció d'Igualtat de gènere


 • Organisme

  Gandia
  Plaça Major, 1
  Tel:962959400
  Fax:962959482


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  B - Diplomatura, enginyeria o arquitectura tècnica, FP III o equivalent


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un dels restants estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals se'ls hi aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes que preveu el títol IV del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

  b) Tindre complits setze anys d'edat i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa establida per a la funció pública.

  c) Estar en possessió de Cicle Formatiu de Grau Superior en Promoció d'Igualtat de Gènere, o equivalent, o estar en condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds. Les equivalències es justificaran mitjançant certificat emès per l'autoritat acadèmica competent.

  d) No patir cap malaltia, ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les seues funcions o que les impossibilite.

  e) No haver estat separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionaris en què haguera estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  f) Trobar-se en possessió del Grau Elemental de coneixements de valencià, mitjançant certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  Mitjançant la formalització d'autoliquidació segons model oficial que facilita l'Ajuntament de Gandia a la pàgina
  www.gandia.org i ingressar-los en qualsevol de les entitats col·laboradores en la recaptació municipal.


 • Documentació / Informació

  - El personal aspirant ha de manifestar que compleix tots i cada un dels requisits exigits en aquestes bases, i que es compromet a prestar el jurament o promesa a que es refereix l'article 58.1.c) de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la
  Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
  - A les instancies s'ha d'adjuntar el resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen.
  - A les instàncies s'ha d'ajuntar relació de mèrits que s'al·leguen per a la fase de concurs, si pertoca. La relació de mèrits s'ha de presentar numerada, seguint l'ordre dels criteris de baremació establerts en aquestes bases.


 • Lloc de presentació

  Registre General o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.gandia.es/aytg/Web_php/index.php?contenido=subapartados_woden&id_boto=278


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar