Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Socorristes


 • Descripció

  Socorristes


 • Organisme

  Llutxent
  C/ San Doménech, 18
  Tel:962294001
  Fax:962294573


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol, nacional dels estats membres de la Unió Europea o nacional dels estats, als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat de constitució de la Unió Europea. També poden participar el cònjuge, els seus descendents i els descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la UE, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquen a càrrec seu. Aquest últim benefici serà igualment aplicable als familiars de nacionals d'altres estats quan així es preveja en els tractats internacionals subscrits per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya.
  b) Tindre complits 18 anys d'edat i no excedir l'edat establida per a la jubilació forçosa.
  c) Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per a exercir les corresponents funcions o tasques. Les persones que tinguen la condició de discapacitades han d'acreditar, amb caràcter previ al procediment de selecció, la seua aptitud en la forma determinada en l'article 38.3 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, i, en cas contrari, no seran admeses.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars a les que exercia en cas del personal laboral, en què haja estat separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca , en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, tal com estableix la Llei orgànica 1/1996 de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat; que estableixen l'obligació que s'aporten certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.

  Aquests requisits s'han de tindre, com a data límit, l'últim dia del termini de presentació d'instàncies i s'han de mantindre en el moment de la contractació, si s'escau.


 • Documentació / Informació

  La instància s'ha de formalitzar en el model annex I de les bases que inclou la declaració jurada de no trobar-se en causa d'incapacitat o incompatibilitat i no haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques o funcions similars en el cas del personal laboral.
  Les sol·licituds s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Llutxent.

  A la instància s'ha d'adjuntar:
  - Fotocòpia del DNI o, si és el cas, passaport.
  - Acreditació de la titulació exigida.
  - Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen. Aquesta documentació ha de ser original o fotocòpia confrontada i no s'admetrà cap documentació acreditativa de mèrits que es presente una vegada conclòs el termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  En el Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament, situat al carrer de Sant Domènech, 18; o bé mitjançant qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En el cas que no es presente la sol·licitud en el Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament, sinó en altres registres admissibles, s'ha de remetre, dins del termini de presentació, un fax al 96 229 45 73 en què s'indique aquesta circumstància i s'identifique l'aspirant.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.llutxent.es/archive-transparencia/tauler-danuncis


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar