Detall

Monitor/a de temps lliure.


 • Descripció

  Monitor/a de temps lliure.


 • Organisme

  Azuébar
  Diputación, 5
  Tel:964650006
  Fax:964650005


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  - Tenir el títol de Monitor de Temps Lliure.
  - Tenir el títol universitari de grau, postgrau, llicenciatura o diplomatura, o estar cursant els estudis necessaris per a l'obtenció d'aquestes titulacions i haver superat, almenys, el cinquanta per cent dels crèdits necessaris per a l'obtenció de la titulació de què es tracte.


 • Requisits generals

  - Ser espanyol, o ciutadà de la Unió Europea o dels estats a què siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes previstos en la llei estatal que regula aquesta matèria. En el supòsit de persones estrangeres no comunitàries, han de tindre permís de treball i permís de residència legal a Espanya, en els termes establits en l'article 57 de l'EBEP i l'LO 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la integració social d'aquests.
  - Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir l'edat en què es puga accedir a la jubilació en el règim general de la Seguretat Social.
  - No tindre un defecte físic o patir cap malaltia que impedisca l'acompliment de les funcions objecte del contracte.
  - No haver sigut separat/ada o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no s'han de trobar inhabilitades o en situació equivalent que impedisca en els mateixos termes, en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  - No trobar-se incurs en cap causa d'incapacitat o incompatibilitat per a contractar amb l'Ajuntament d'Azuébar.
  - Certificat negatiu expedit pel Registre de Delictes Sexuals.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  - Tipus de contracte: laboral temporal, per obra o servei determinat, a l'empara del que es disposa en l'article 11 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre i l'article 18 de la Llei 19/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
  - Jornada: contínua, de dilluns a divendres, o la que es determine pel procediment legal.
  - Salari: 630,79 euros/mensuals per tots els conceptes.
  - La selecció es farà a través del sistema de concurs lliure, a efectes que queden garantits els principis d'igualtat, de mèrit i de capacitat.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament d'Azuébar.
  Els/les aspirants han d'utilitzar el model de sol·licitud que hi ha publicat en la seu electrònica en l'apartat "Catàleg de tràmits".
  L'incompliment dels dos requisits anteriors determinarà l'exclusió de l'aspirant del procés selectiu i no donarà lloc a esmena.

  Juntament amb la instància s'han d'acompanyar els documents següents en format electrònic:
  - DNI o, en cas d'estrangers, NIE, o targeta de resident o passaport.
  - Currículum.
  - Els documents acreditatius del requisit exigit en els apartats 3 i 4 de la base segona.
  - Certificats de temps treballat o, en defecte d'això, contractes i cessaments, en què es faça constar l'objecte del treball.
  - Certificat actualitzat de la vida laboral.
  - Certificats o diplomes acreditatius dels mèrits al·legats en l'apartat de formació.
  - Memòria descriptiva de les actuacions propostes per al desenvolupament de l'escola d'estiu.
  - Qualsevol document que l'aspirant considere necessari per a acreditar mèrits baremables.

  L'aspirant que resulte seleccionat haurà d'aportar en el termini de 3 dies hàbils, des de la publicació de la relació d'aprovats, els documents acreditatius del compliment dels requisits exigits en la base segona que no haja presentat juntament amb la sol·licitud. Aquests requisits s'han de complir al llarg del procés selectiu durant el qual les persones interessades podran ser requerides per a efectuar les comprovacions que consideren oportunes, com també durant tot el temps de vigència de la borsa i de durada dels contractes que se subscriguen a l'empara d'aquesta.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar necessàriament per via electrònica a través de la seu electrònica d'aquest ajuntament. URL: azuebar.sedelectronica.es, a l'empara del que es disposa en l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atés que es considera que els possibles aspirants tenen suficient capacitat tècnica, preparació i disposen dels mitjans electrònics necessaris.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://azuebar.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar