Detall

Agent de policia local


 • Descripció

  Agent de policia local


 • Organisme

  Xeraco
  Plaza Iglesia, 3
  Tel:962890003
  Fax:962892540


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció publica, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica (títol de Batxillerat, o tècnic o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de
  presentació d'instàncies. L'equivalència l'ha d'aportar l'aspirant.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en la normativa d'aplicació als cossos de policia local de la Comunitat Valenciana i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  80,00 €


  Descripció de la taxa

  Oficina de Xeraco amb el número següent: ES02 2100 4892 7022 0000 1571


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  Procediment de consolidació de tres places d'agent de policia local


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  - Justificant de l'abonament de la taxa o els drets d'examen, en què conste clarament la identitat de l'aspirant (o, si escau, els certificats exigits per a l'exempció).
  - Fotocòpia compulsada del títol exigit i/o equivalència.
  - Certificat mèdic oficial en el qual es faça constar expressament la seua capacitat per a concórrer en les proves físiques exigides per a l'accés a la categoria d'agent, així com que no es troben impedits o incapacitats per a l'accés a la funció pública, de conformitat amb la normativa aplicable.


 • Lloc de presentació

  Registre general de l'Ajuntament (plaça de l'Església, 3, de Xeraco - 46770), telemàticament en la seu
  electrònica (www.xeraco.es) o de qualsevol de les maneres que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://xeraco.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar