Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Ontinyent
  Plaça Major, 1
  Tel:962918200
  Fax:962918202


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció publica, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió del títol de Batxillerat, tècnic o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  f) Tindre, com a mínim, 18 anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  g) Comprometre's, mitjançant declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.
  h) Estar en possessió dels permisos que reglamentàriament s'hi establisquen i que habiliten per a la conducció de vehicles automòbils i motocicletes.
  i) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que s'estableixen reglamentàriament.
  j) Qualssevol altres requisits específics d'accés relacionats amb les funcions i les tasques que s'exerciran que es determinen reglamentàriament.
  k) Estar en possessió del grau elemental de coneixements de valencià (B1) expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o l'homologació expressa per aquest organisme de qualsevol altre títol referit sempre al grau elemental (aquest requisit s'estableix perquè ho exigeix la relació de llocs de treball vigent).


 • Taxa ordinària

  51,75 €


  Descripció de la taxa

  Generar l'autoliquidació de la taxa d'inscripció en processos selectius:
  https://pelcv.gva.es/frontal-autoliquidaciones/procesar/local/l046184-00000000/entidad/461842/


 • Places

  Nombre de places

  9

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 7 places
  - Torn de mobilitat (concurs de mèrits): 2 places

  S'estableix una provisió del 30 % de les places convocades per a dones i per a cada un dels torns, atés que el nombre de dones policies locals no arriba al 40 % de la plantilla de policia local.
  - Torn lliure: 2 places reservades a dones.
  - Torn de mobilitat: 1 plaça reservada a dones.
  Si la plaça del torn de mobilitat reservada a una dona no fóra coberta, el torn lliure passarà a tindre 3 places reservades a dones.
  De les 9 places d'agent incloses en l'oferta d'ocupació pública de 2018 i que són objecte d'aquesta convocatòria, 8 corresponen a membres de la Policia Local que han manifestat la voluntat de jubilar-se anticipadament durant l'any 2019, en compliment del Reial decret 1449/2018, de 14 de desembre, i de la disposició addicional 165 de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018. Per la qual cosa, la proposta de persones aprovades per a realitzar el curs selectiu a l'IVASPE estarà condicionada a les eventuals jubilacions que finalment es facen efectives.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència d'aquest ajuntament, per a la qual cosa cal utilitzar la instància model que consta com a annex II d'aquestes bases.

  A les instàncies s'ha d'acompanyar la còpia o còpia escanejada del DNI i el justificant d'haver ingressat l'import de drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies han de presentar-se en el registre general o de la manera que determina la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ontinyent.es/va/page/processos-selectius


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar