Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Mancomunitat de Serveis Socials "Mariola"
  Tel:966516104
  Fax:966516668


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l abans de la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, les equivalències han d'aportar-les les persones aspirants, mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en el seu cas. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.
  b) Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i, en el cas de persones estrangeres no comunitàries, tindre permís de treball i permís de residència legal a Espanya, en els termes establits en l'art. 57 de l'EBEP i l'LO. 4/2000 d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.

  c) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques de les places indicades en les bases.
  d) Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  f) No incórrer en causes d'incompatibilitat, d'acord amb el que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.


 • Taxa ordinària

  17,35 €


  Descripció de la taxa

  Banc Sabadell, núm. compte: ES16 0081 1114 6100 0103 8912


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard del pagament de les taxes per a l'expedició.
  - Formulari d'autobaremació. (Annex IV).
  - Fotocòpia i original per a la compulsa o fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
  - Fotocòpia del pagament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'aquesta Mancomunitat, durant el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el tauler d'anuncis i la seu electrònica d'aquesta Mancomunitat www.mancomunitatserveissocialsmariola.es.
  es instàncies es poden presentar en la forma que determine l'article 66 de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.mancomunitatserveissocialsmariola.es/bolsa-de-auxiliar-del-sad-2018/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar