Detall

TÈCNIC/A SUPERIOR EN PROMOCIÓ D'IGUALTAT DE GÈNERE


 • Descripció

  TÈCNIC/A SUPERIOR EN PROMOCIÓ D'IGUALTAT DE GÈNERE


 • Organisme

  Orihuela
  Plaza Marques de Arneva, 1
  Tel:966736864
  Fax:966741444


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  B - Diplomatura, enginyeria o arquitectura tècnica, FP III o equivalent


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea en termes que estableix la Llei 17/1993, de 23 de desembre. En els casos de persones estrangeres la nacionalitat dels quals no estiga compresa entre la dels estats membres de la Unió Europea, els serà aplicable el que estableix la Llei 4/2000.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió del títol de tècnic superior en Promoció d'Igualtat de Gènere.
  - No haver sigut separat/ada del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o a l'escala funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en cas del personal laboral, de què haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  18,03 €


  Descripció de la taxa

  Número de compte: ES87 2038 9618 9964 0000 0315


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exemptes del pagament de la taxa les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %, per a la qual cosa han d'acreditar aquesta circumstància, igualment, mitjançant un document justificatiu que acompanyarà la sol·licitud, degudament compulsat.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  Juntament amb la instància que sol·licita la participació en el procés selectiu, els aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions o requisits exigits en aquestes bases, i acompanyaran la documentació següent:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat, degudament compulsada, o document equivalent acreditatiu de la identitat de l'aspirant a l'efecte d'acreditar els requisits d'edat i nacionalitat.
  - Fotocòpia de la titulació acadèmica o còpia autentificada exigible per a la convocatòria, que s'ha d'acompanyar de l'original per a la compulsa, o justificant d'haver pagat els drets d'expedició, sense perjudici de la posterior presentació que els habilita per a l'acompliment de la plaça sol·licitada.
  - Resguard justificatiu d'haver abonat els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'aquest ajuntament o a través de qualsevol mitjà previst en la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://orihuela.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar