Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Guarda rural


 • Descripció

  Guarda rural


 • Organisme

  Moncofa
  Plaza Constitución, 1
  Tel:964580421
  Fax:964580348


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser estranger en els termes de l'article 57 del TREBEP.
  b) Tindre el títol de Graduat Escolar, de Graduat en Educació Secundària, de tècnic auxiliar (FP1), tècnic (cicle formatiu de grau mitjà) o equivalent. En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent. En el mateix sentit, han d'acreditar-se les corresponents homologacions de l'administració espanyola competent respecte de les titulacions expedides en l'estranger.
  c) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, la qual cosa s'ha d'acreditar mitjançant un certificat mèdic oficial.
  d) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici d'ocupacions públiques, en els termes de l'article 56.1 d del TREBEP.
  f) Tindre el permís de circulació classe B, amb una antiguitat superior a tres anys, que al seu torn permeta la conducció de motocicletes de fins a 125 centímetres cúbics, o amb una antiguitat inferior si està en possessió del permís de conducció de la classe A1.
  En cas que el permís de la classe B en vigor, amb una antiguitat superior a tres anys, estiga sotmés a adaptacions, a restriccions o a altres limitacions pel que fa a persones, vehicles o de circulació, per a poder conduir dins del territori nacional les motocicletes la conducció de les quals autoritza el permís de la classe A1, la Prefectura Provincial de Trànsit ha de fer constar en el permís les adaptacions o restriccions que siguen procedents.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  Autoliquidació i també per enviament de correu electrònic per a sol·licitar la carta de pagament.


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del DNI o del passaport.
  - Titulació acadèmica.
  - Permís de circulació classe B i si escau, A1.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen d'acord amb l'ordenança, que s'han de satisfer mitjançant una autoliquidació, el justificant de pagament de la qual constitueix un requisit indispensable per a poder participar en les proves selectives, i que haurà d'acompanyar la sol·licitud de participació en aquestes.


 • Lloc de presentació

  Registre General de la corporació o en les altres formes que determina l'article 66 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://moncofa.sedelectronica.es/?x=y5Hn1tLNgcd1pZCNoIZjGA


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar