Detall

Educador/a social


 • Descripció

  Educador/a social


 • Organisme

  Xirivella
  Plaza Concordia, 6
  Tel:963135050
  Fax:963703179


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del perfil lingüístic: C1-3. Es pot optar per realitzar l'exercici establit en la fase d'oposició, el qual serà obligatori i eliminatori i, per tant, s'ha d'obtindre la qualificació d'APTE per a acreditar el requisit. Aquest exercici serà previ a la fase de selecció.


 • Taxa ordinària

  55,00 €


  Descripció de la taxa

  Els aspirants han de practicar l'autoliquidació en els impresos habilitats a aquest efecte per l'Ajuntament i efectuar l'ingrés en qualsevol entitat bancària autoritzada o en la caixa municipal, si està operativa, abans de presentar la sol·licitud d'inscripció corresponent. No s'admetrà el pagament fora d'aquest termini.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Torn lliure.
  Plaça de l'escala d'Administració especial, subescala tècnica, classe mitja, grup A, subgrup A2, lloc de treball número 35.c, de la RPT, nivell de destinació d'entrada 21.


 • Documentació / Informació


  Qui desitge participar en les proves d'accés ho ha de sol·licitar segons els models d'instància que facilitaran les oficines municipals d'informació i la pàgina web de l'Ajuntament http://www.xirivella$ayuntamiento.se). Cal adjuntar-hi, a més, el justificant dels mèrits; aquests han d'aportar-se en document original o fotocòpia compulsada o confrontada en sobre tancat i segellat.
  Les sol·licituds s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència d'aquest ajuntament.

  La sol·licitud d'inscripció ha d'acompanyar-se, en tots els casos, de l'original o la fotocòpia compulsada de l'autoliquidació degudament ingressada.

  A les instàncies cal adjuntar el justificant d'haver ingressat la taxa pels drets d'examen, o la que resulte després d'aplicar les bonificacions acordades en l'ordenança. Així mateix, s'han d'adjuntar a la instància els certificats que acrediten el dret a l'exempció o la bonificació del pagament.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds han de presentar-se en el registre general de l'Ajuntament (pl. de la Concòrdia, 6) en els horaris acordats del registre, i en qualssevol altres punts d'informació establits en les bases específiques o de la manera que determina l'article 38.4 de la Llei 30/92, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.xirivella.es/lajuntament/recursos-humans-i-ofertes-de-treball/processos-de-seleccio//


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar