Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Oficial pintor per consolidació d'ocupació temporal


 • Descripció

  Oficial pintor per consolidació d'ocupació temporal


 • Organisme

  Pego
  Plaça Ajuntament, 1
  Tel:965570011
  Fax:965572583


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a. Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b. Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o qualsevol altra que es puga establir per llei.
  c. Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  d. No haver sigut separat o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes, en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  e. Posseir la titulació de Graduat Escolar (Llei 14/1970, de 4 d'agost), graduat en Educació Secundària Obligatòria o estar en condicions d'obtindre'ls per haver-ne abonat els drets d'expedició. En tots els casos, l'equivalència de les titulacions ha d'aportar-la la persona participant en aquesta convocatòria mitjançant un certificat expedit per l'administració competent. En cas de titulacions estrangeres, s'ha d'estar en possessió de la credencial d'homologació corresponent.
  f. Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de la classe B.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  Compte ES9000811028810001037408


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  a) DNI o document oficial d'identificació estranger equivalent.
  b) Títol acadèmic exigit.
  c) Fotocòpia compulsada o acarada del permís de conduir de tipus B.
  d) Resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen. La taxa per concurrència en processos selectius es fixa en 30 € i ha d'ingressar-se en el compte ES9000811028810001037408. Hi són aplicables les bonificacions previstes en l'Ordenança reguladora de la taxa per drets d'examen vigent en la data d'inici del termini de presentació d'instàncies.
  e) Cal detallar en la instància els mèrits que han de valorar-se en la fase de concurs.


 • Lloc de presentació

  Registre general d'entrada de l'Ajuntament o de la manera que determina l'art. 38 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://pego.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar