Detall

SOCORRISTES AQUÀTICS PER A LA PISCINA MUNICIPAL


 • Descripció

  SOCORRISTES AQUÀTICS PER A LA PISCINA MUNICIPAL


 • Organisme

  Sant Mateu
  Historiador Beti, 6
  Tel:964416171
  Fax:964416129


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  D'acord amb l'article 57.1, 3 i 4 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, els nacionals dels estats membres de la Unió Europea podran accedir a les ocupacions públiques, com a personal funcionari, en igualtat de condicions que els espanyols, amb excepció d'aquelles ocupacions que, directament o indirectament, impliquen una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen com a objectiu la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques.
  A aquest efecte, els òrgans de govern de les administracions públiques determinaran les agrupacions de funcionaris previstes en l'article 76 a les quals no poden accedir els nacionals d'altres estats.
  L'accés a l'ocupació pública com a personal funcionari s'estén igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes establits en l'apartat 1 d'aquest article.
  Els estrangers als quals es refereixen els apartats anteriors, així com els estrangers amb residència legal a Espanya poden accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública. Només podrà ser contractat el personal de la borsa que haja complit la majoria d'edat. Els menors d'edat inclosos en la borsa tindran el seu número congelat fins a la seua majoria d'edat.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Posseir la titulació de SOCORRISTA AQUÀTIC, expedida per un organisme competent, amb el grau de coneixement suficient en matèria de salvament aquàtic i prestació de primers auxilis.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Règim laboral temporal


 • Documentació / Informació

  1. Fotocòpia del DNI.
  2. Fotocòpia de la titulació exigida, indicada en la base 3. e.
  3. Documentació acreditativa dels mèrits que s'hi al·leguen, d'acord amb la base setena.
  La documentació ha de presentar-se compulsada o juntament amb els originals perquè el registre general procedisca a la consulta, o signada electrònicament per l'organisme, l'administració o la institució que els expedisca.


 • Lloc de presentació

  Registre general de l'Ajuntament o per mitjans telemàtics, i en la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Mateu, d'acord amb l'article 14.1 del Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Mobilitat del Personal de la Funció Pública Valenciana, en relació amb l'article 6 del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims als quals ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris de l'Administració local.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://santmateu.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar