Detall

Monitors per a l'Escola d'Estiu.


 • Descripció

  Monitors per a l'Escola d'Estiu.


 • Organisme

  Morella
  Segura Barreda, 28
  Tel:964160034
  Fax:964160762


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions semblants a les que exercia cas del personal laboral en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre els estudis mínims exigits: Estudis de cicle formatiu de grau superior relacionat amb l'educació d'infantil o de primària.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  El caràcter del contracte és temporal, des del 25 de juny fins al 26 de juliol, en règim de dedicació a temps parcial, i amb el període de prova que siga aplicable d'acord amb la normativa vigent.

  L'horari de treball serà coincident amb l'horari d'obertura de l'Escola d'Estiu.

  Es fixa una retribució bruta mensual de 1.002,13 € tenint en compte la part proporcional de la jornada (25 h/setmana).


 • Documentació / Informació

  En les sol·licituds (annex I) de participació en les proves d'accés corresponents, els aspirants han de fer constar que compleixen les condicions exigides en les bases generals per a la plaça a què s'opte. Les sol·licituds s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament.

  Per a ser admeses i, si escau, prendre part en les proves selectives corresponents, els aspirants han de presentar una declaració responsable en què manifesten que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, així com la resta de documentació que s'assenyala a continuació:
  a) Declaració responsable de l'aspirant, indicativa del compliment dels requisits exigits legalment. S'ha de presentar d'acord amb el model annex II.
  b) Fotocòpia del NIF o equivalent i, si escau, passaport.
  c) Fotocòpia de la titulació de què es disposa.

  A més, els aspirants han de presentar juntament amb la sol·licitud de participació, la documentació que s'assenyala a continuació, tot i que aquesta documentació en cap cas serà un requisit imprescindible per a l'admissió de l'aspirant en el procés selectiu:
  a) Currículum de l'aspirant.
  b) Documentació acreditativa dels mèrits.


 • Lloc de presentació

  A l'Ajuntament de Morella (c/ de Segura Barreda, 28 - 12300 Morella) o en qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Si s'opta per aquesta segona modalitat de presentació de les sol·licituds, s'ha de comunicar per via telefònica a l'Ajuntament de Morella. Tel. 964160034.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://morella.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar