Detall

AGENTS DE POLICIA LOCAL


 • Descripció

  AGENTS DE POLICIA LOCAL


 • Organisme

  Orihuela
  Plaza Marques de Arneva, 1
  Tel:966736864
  Fax:966741444


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, comptats des de l'endemà de publicació de la convocatòria en el BOE.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció publica, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  12,02 €


  Descripció de la taxa

  BANKIA: ES87 2038 9618 9964 0000 0315


 • Places

  Nombre de places

  25

 • Documentació / Informació

  Els opositors han de manifestar en la instància que compleixen totes les condicions que s'exigeixen en la base segona, referides a la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds i que es comprometen a prestar el jurament o la promesa preceptius. La instància ha d'anar acompanyada de la fotocòpia del DNI de l'interessat.
  Igualment, s'ha d'adjuntar a la instància la llista dels mèrits que s'hi al·leguen i que consideren que han de valorar-se en la fase de concurs. Els documents acreditatius d'aquests no han d'aportar-se en aquest moment, sinó que es farà en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de la data en què el tribunal publique en el tauler d'anuncis municipal la llista d'aspirants que han superat tots els exercicis eliminatoris. Només seran objecte de valoració aquells mèrits que s'al·leguen en la instància de participació.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies de sol·licitud de participació en les proves han de dirigir-se al president de la corporació i presentar-se en el registre general d'aquesta. Igualment es poden presentar de qualsevol de les maneres que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://orihuela.sedelectronica.es/?x=e-MCenZLasKWjbIFduNx7A


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar