Detall

Tècnic/a de Joventut


 • Descripció

  Tècnic/a de Joventut


 • Organisme

  Mancomunitat de la Valldigna
  Tel:962812535


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del permís de conducció de tipus B i disposar de mitjà de locomoció, ja que la prestació del servei pot comportar el desplaçament als diferents municipis mancomunats.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, de qualsevol estat de la Unió Europea, o dels estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors. Ser cònjuge d'espanyols i de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents.
  - Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir l'edat establida per a la jubilació forçosa.
  - No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les seues funcions laborals.
  - No haver sigut separat del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de la funció pública.
  - No estar incurs en cap de les causes d'incapacitat i incompatibilitat incloses en la legislació vigent per al personal al servei de l'Administració pública i local.
  - No estar inscrit en el Registre Central de Delinqüents Sexuals i presentar, en el moment de la contractació, el certificat negatiu, tal com s'indica en l'apartat 5 de l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, afegit per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència.

  Les persones interessades han de complir tots els requisits en la data en què expira el termini de presentació d'instàncies i s'han de mantindre al llarg de tot el procés selectiu.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés ha d'efectuar-se en el número de compte de BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA) del qual és titular aquesta mancomunitat: IBAN ES34 0182 5941 4602 0150 1783.


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds han de dirigir-se a la presidència de la Mancomunitat i han de presentar-se d'acord amb el model que s'adjunta com a annex I en les bases de la convocatòria. Aquest model es pot obtindre en les oficines de la Mancomunitat i en la pàgina webhttp://www.lavalldigna.es/.
  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la fotocòpia dels requisits i els mèrits al·legats.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies han de presentar-se en el registre de la Mancomunitat de la Valldigna, que es troba a la plaça del País Valencià, núm. 10, 46791, de Benifairó de la Valldigna, en horari d'oficines o a través dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Quan les sol·licituds no es presenten directament en el registre de la Mancomunitat, l'aspirant ha de justificar la data d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus o mitjançant un segell d'entrada (en cas de presentar-se en el registre d'una altra administració) i, al mateix temps, ha de comunicar a la Mancomunitat la data d'imposició d'aquest enviament, mitjançant un fax o correu electrònic abans de les 13.00 h del mateix dia en què finalitza el termini de presentació
  de les sol·licituds. Sense els requisits esmentats, l'aspirant es considerarà automàticament exclòs de la convocatòria.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://lavalldigna.sede.dival.es/opencms/opencms/sede?lang=va


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar