Detall

Auxiliar d'Informàtica.


 • Descripció

  Auxiliar d'Informàtica.


 • Organisme

  Monòver/Monóvar
  Plaça de la Sala, 1
  Tel:966960311
  Fax:965470955


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb el que disposa l'article 57 del TREBEP.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), títol d'Educació General Bàsica, de Formació Professional de 1er grau o equivalent, o en condicions d'obtindre-la en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  L'equivalència l'ha d'aportar l'aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent.
  f) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial, per a l'accés al cos o l'escala objecte d'aquesta convocatòria.


 • Documentació / Informació

  Han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions i requisits exigits en la base tercera de la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  Registre d'Entrada de l'Ajuntament o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015. En aquest últim cas, s'han d'anunciar al correu electrònic d'aquest Ajuntament (jmanuel@monovar.es), el qual s'ha de rebre, com a màxim, l'últim dia de presentació de sol·licituds.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.monovar.es/bolsa-de-trabajo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar