Detall

Conserge/ordenança de les instal·lacions municipals.


 • Descripció

  Conserge/ordenança de les instal·lacions municipals.


 • Organisme

  Albatera
  Plaza España, 1
  Tel:965485000
  Fax:965487474


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola. També hi podran accedir, en igualtat de condicions que els espanyols, amb excepció de l'accés a les places o els llocs que impliquen una participació directa o indirecta en el poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques, les persones fixades en l'article 57 del TREBEP.
  - Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa, el dia en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.
  - No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei a l'Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat de forma absoluta o especial, per resolució judicial, per a l'exercici de la funció pública.
  - No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic o psíquic que impedisca l'acompliment de les funcions pròpies de les places objecte d'aquesta convocatòria, ni que el seu estat de salut puga veure's perjudicat per l'exposició als riscos específics del lloc de treball. A aquest efecte, l'empleat, una vegada signat el contracte o, si escau, en la presa de possessió, i abans que s'incorpore al lloc de treball, assistirà a un reconeixement mèdic en el servei de vigilància de la salut, que serà el que determine l'aptitud, si escau, al lloc de treball.
  En cas de qualificació d'apte, amb limitacions a exposició de riscos del lloc de treball, no donarà dret a un canvi de lloc de treball alternatiu o substitutiu.
  - No trobar-se incurs en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la Llei 53/84, de 24 de desembre, i en l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  - Les persones amb discapacitat seran admeses en igualtat de condicions amb els altres participants, sense que s'establisquen exclusions per limitacions psíquiques o físiques excepte en els casos en què siguen incompatibles amb l'acompliment de les tasques o funcions que han de desenvolupar. Tot això, de conformitat amb el que estableix la Llei 51/2003, de 2 de desembre.
  A aquests efectes, els aspirants amb discapacitat hauran de presentar certificació de dictamen favorable de l'òrgan competent de qualsevol comunitat autònoma o de l'Administració de l'Estat que acredite la discapacitat, així com el certificat de compatibilitat expedit per l'organisme competent que acredite la seua capacitat per a exercir les tasques i funcions de les places objecte d'aquesta convocatòria. Per a facilitar l'emissió del certificat de compatibilitat, en cada convocatòria s'especificaran els riscos de cada lloc de treball.
  - Titulació: - Certificat d'Escolaritat o equivalent.
  En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, cal estar en possessió de la convalidació corresponent o la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.
  - Complir els requisits particulars i específics, de cada un dels procediments.


 • Taxa ordinària

  10,00 €


  Descripció de la taxa

  10 euros per a AP/assimilats. A aquesta quantitat s'aplicarà una bonificació del 50 % (5 euros), en els casos següents:
  - Ser membre de família nombrosa (ha d'acreditar el títol expedit).
  -Tindre una discapacitat del 33 % o superior reconeguda oficialment (ha d'acreditar aquesta circumstància).

  L'abonament de la taxa s'ha de fer mitjançant autoliquidació des del mòdul d'autoliquidacions de la web de Suma Gestió Tributària(www.suma.es). Es pot fer l'ingrés des de la mateixa pàgina web o imprimir el document per a ingressar-ho a través d'una entitat bancària col·laboradora.


 • Documentació / Informació


  Totes aquelles persones que tinguen interés a formar part del procés selectiu han d'omplir i presentar la instància/sol·licitud corresponent.

  Juntament amb les instàncies, els interessats han de presentar el DNI, els documents acreditatius de la titulació i l'acreditació del pagament la taxa.
  Els documents admissibles han de ser originals o fotocòpies compulsades.

  No s'ha de presentar, en el moment de la sol·licitud, la documentació justificativa dels mèrits valorables, els quals només hauran de presentar els interessats que superen la fase d'oposició en els termes fixats en la clàusula setena.

  La convocatòria i les bases, així com la resta d'anuncis, seran publicats íntegrament en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la seu electrònica municipalhttp://albatera.sedelectronica.es (tauler d'anuncis).


 • Lloc de presentació

  En qualsevol cas, en el Registre General d'Entrada de Documents de l'Ajuntament, situat a la plaça d'Espanya, núm. 1, o en qualsevol altre registre previst en les normes vigents. També podran remetre's d'acord amb el que es preveu en l'article 16 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions publiques.
  En cas de presentar la sol·licitud en un registre diferent al municipal, han de remetre a l'Ajuntament, el mateix dia de la presentació de la instància, una còpia d'aquesta registrada al número de fax 965 487474 o al correu electrònic ayuntamiento@albatera.org, la qual cosa és un requisit indispensable per a acceptar la sol·licitud.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://albatera.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar