Detall

Tècnic/a d'Integració Social


 • Descripció

  Tècnic/a d'Integració Social


 • Organisme

  Orihuela
  Plaza Marques de Arneva, 1
  Tel:966736864
  Fax:966741444


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Nou nivell B - Tècnic/a superior


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola o ser estranger en els termes de l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  2. Tindre complits els 16 anys d'edat i no excedir l'edat màxima establida per a la jubilació forçosa.
  3. Estar en possessió del títol requerit en les bases o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger, han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent homologació.
  4. Capacitat: posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les funcions que es deriven del lloc que es vol exercir.
  5. Habilitació: no haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en cas del personal laboral, de què haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada.
  De conformitat amb el que s'ha establit en l'article 59 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la inclusió social d'aquestes, en les proves seran admeses les persones discapacitades en igualtat de condicions que la resta d'aspirants.


 • Taxa ordinària

  18,03 €


  Descripció de la taxa

  L'import de la taxa s'ha de fer efectiu directament o mitjançant transferència, en el compte de l'Ajuntament, de BANKIA: ES87 2038 9618 9964 0000 0315, i s'ha d'especificar en el document d'ingrés a quina prova selectiva correspon.
  L'impagament dels drets d'examen o el fet de no aportar el justificant de l'ingrés dona lloc a l'exclusió de l'aspirant en la resolució per la qual s'aprove la relació d'aspirants admesos.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Estan exemptes del pagament de la taxa les persones amb discapacitat igual al 33 % o superior, però han d'acreditar aquest punt, igualment, mitjançant un document justificatiu, que s'ha d'acompanyar amb la sol·licitud compulsat degudament.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Grup: B.
  Nivell de complement: 16.
  Complement específic: el corresponent segons la plantilla.
  Sistema selectiu: concurs-oposició.
  Titulacions vàlides: tècnic superior en Integració Social.
  Formació: Formació Professional de Grau Superior.
  Durada: 2000 hores.


 • Documentació / Informació

  Juntament amb la instància en què se sol·licite participar en el procés selectiu, els/les aspirants han de manifestar que tenen totes les condicions o els requisits exigits en aquestes bases, i han d'acompanyar la documentació següent:
  a) Fotocòpia compulsada del NIF.
  b) Fotocòpia compulsada de la titulació indicada en la base segona, apartat 3.
  c) Llista de tots els mèrits que, si escau, s'hagen de valorar en la fase de concurs, segons el que s'ha assenyalat en la base huitena, sense que es puga adjuntar cap document acreditatiu amb la instància.
  d) Justificant que acredite haver ingressat en la Tresoreria Municipal l'import de la taxa en concepte de drets d'examen.

  Les fotocòpies dels documents aportats juntament amb la instància que no estiguen compulsades degudament, no es tindran en compte.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'aquest ajuntament o a través de qualsevol mitjà previst en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://orihuela.sedelectronica.es/info.1


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar