Detall

Educador/a de Serveis Socials


 • Descripció

  Educador/a de Serveis Socials


 • Organisme

  Monforte del Cid
  Plaza De España, 1
  Tel:965620025
  Fax:965621435


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  - Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadà/ana de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, en els termes que la llei estatal regule per a aquesta matèria, així com els estrangers amb residència legal a Espanya, en els termes i les condicions indicats en l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  - Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No patir cap malaltia o defecte físic i/o psíquic que impedisca l'exercici de les funcions pròpies del lloc.
  - No trobar-se inhabilitat/ada per a l'acompliment de funcions públiques, la professió o l'ofici, per sentència ferma.
  - No trobar-se incurs/a en cap de les causes d'incapacitat específica segons la normativa vigent.
  - No haver sigut separat/ada, en virtut d'expedient disciplinari, del servei de cap administració pública.

  Tots els requisits s'han de complir l'últim dia del termini de presentació d'instàncies i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu.


 • Taxa ordinària

  23,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'ha de fer en el compte bancari següent: BANC SANTANDER ES11 0030 3202 9100 0006 7271.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  - Les persones amb discapacitat igual al 33 % o superior, segons el certificat emés per l'INSERSO o una entitat equivalent de la Generalitat Valenciana, el qual s'ha d'acompanyar amb la instància de sol·licitud.
  - Les persones inscrites en els serveis oficials d'ocupació com a demandants d'ocupació, segons el certificat oficial emés per aquests, el qual s'ha d'acompanyar amb la instància de sol·licitud.


 • Documentació / Informació


  Els interessats tenen a la seua disposició el model normalitzat de sol·licitud en el Registre General i en la pàgina web municipal:http://www.monfortedelcid.es/. En la instància, els interessats han de fer constar que tenen tots els requisits establits en la base segona, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies, i que accepten, en tots els punts que tenen, aquestes bases.

  La instància ha d'anar acompanyada de la documentació que s'indica a continuació:
  - Còpia autenticada o fotocòpia (que s'ha de presentar amb l'original per a la compulsa d'aquesta) del document nacional d'identitat, o un document equivalent que prove la identitat del sol·licitant a l'efecte d'acreditar els requisits d'edat i nacionalitat.
  - Còpia autenticada o fotocòpia (que ha de presentar-se amb l'original per a la compulsa), del títol exigit en la convocatòria, o justificant d'haver pagat els drets d'expedició d'aquest, sense perjudici de la presentació posterior d'aquest.
  - Resguard justificatiu d'haver pagat la taxa per concurrència a proves selectives.

  Es garanteix la igualtat de condicions a persones amb discapacitat, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 55.2 i 55.3 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat Valenciana, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. Les persones amb discapacitat poden participar en els procediments selectius en igualtat de condicions a la resta d'aspirants, sempre que puguen acreditar el grau de discapacitat, així com la compatibilitat amb l'acompliment de les funcions i les tasques genèriques consubstancials a aquestes. L'Ajuntament, quan siga necessari, ha d'adoptar les mesures adequades en el procediment selectiu que garantisquen la participació dels aspirants amb discapacitats, en condicions d'igualtat mitjançant les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans. A aquest efecte, els aspirants ho han de fer constar en la sol·licitud de participació en la borsa, amb la proposta de l'adaptació sol·licitada, en aquest cas la denegació o la modificació, si escau, de l'adaptació sol·licitada; en aquest cas, abans de la celebració de la prova, la sol·licitud l'ha de resoldre l'òrgan de selecció, i ha de motivar expressament la denegació o la modificació, si escau, de l'adaptació sol·licitada.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar en hores hàbils, en el Registre General de l'Ajuntament, o de la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.monfortedelcid.es/areas-municipales/empleo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar