Detall

Agent de policia local


 • Descripció

  Agent de policia local


 • Organisme

  Callosa d'En Sarrià
  Plaza De España, 1
  Tel:965880050
  Fax:965880125


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  TORN LLIURE:
  1. Tindre la nacionalitat espanyola.
  2. Estar en possessió del títol de Batxillerat o Tècnic o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha de ser reconeguda per l'administració competent i ha d'estar degudament acreditada documentalment en aquest sentit pels aspirants.
  3. No patir cap malaltia ni tindre un defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que es recullen en l'annex d'aquestes bases, i tindre una estatura mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  4. Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  5. No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  6. No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  7. Estar en possessió del permís que habilite per a la conducció de les classes B i A i que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  8. Comprometre's, mitjançant una declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.


 • Taxa ordinària

  95,00 €


  Descripció de la taxa

  L'import de la taxa s'ha d'ingressar en el compte municipal següent:
  B. SABADELL: IBAN ES70 0081 1033 2800 0103 3713

  Els drets d'examen esmentats es retornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part en aquest, així com a les que renuncien a participar en el procés de selecció abans de la publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos.


 • Places

  Nombre de places

  8

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 6 places
  - Torn de mobilitat: 2 places


 • Documentació / Informació

  El model d'instància serà facilitat en el registre d'entrada de l'Ajuntament. També es podrà realitzar la inscripció a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Callosa d'en Sarrià.

  Les instàncies de sol·licitud de participació en l'oposició s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament. En les instàncies, els aspirants han de manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits.

  A la instància s'ha d'adjuntar el resguard acreditatiu del pagament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General o en la forma prevista l'article 16.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.callosa.es/treball-public/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar