Detall

Enginyer tècnic d'Obres Públiques


 • Descripció

  Enginyer tècnic d'Obres Públiques


 • Organisme

  Diputació Alacant
  Av. de la Estació, 6
  Tel. 965121300
  03005 . Alicante


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola. A més, hi podran accedir:
  - Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  - Els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret, i els descendents menors de 21 anys o majors d'edat que siguen dependents.
  - Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  Tots els aspirants han d'acompanyar la seua sol·licitud de la documentació que acredite les condicions que s'hi al·leguen.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques. La Diputació Provincial d'Alacant es reserva el dret a sotmetre les persones aspirants a totes les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'aquest requisit.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol requerit o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent en cada cas. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.

  Tots els requisits s'han de complir l'últim dia del termini de presentació d'instàncies i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins al nomenament.


 • Taxa ordinària


  30,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés de l'import corresponent s'ha d'efectuar mitjançant una autoliquidació i el pagament es podrà realitzar el pagament des de la mateixa pàgina web d'aquesta Corporació http://www.diputacionalicante.es/va/) o presentant còpia de la instància de sol·licitud (document PDF generat), en les entitats financeres que presten els serveis bancaris-financers en aquesta Diputació, i que apareixen relacionades en el propi imprés.

  En els casos en què l'ingrés de l'import es realitze per via electrònica, s'ha d'acompanyar la sol·licitud del justificant corresponent.

  De conformitat amb el que estableix l'art. 10 de l'Ordenança fiscal, no serà procedent la devolució de l'import satisfet en concepte de taxa per drets d'examen en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causes imputables als interessats.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES
  La quantia de la taxa podrà ser objecte de bonificació o exempció, en els termes establits en l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per realització de proves selectives (Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, número 140, de data 24 de juliol de 2012).


 • Places

  Nombre de places

  3

 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen prendre part en el concurs oposició ho han de sol·licitar mitjançant el formulari corresponent a aquest procés selectiu, que estarà accessible en la pàgina web de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant http://www.diputacionalicante.es/va/).

  Una vegada omplit el formulari web i enviades les vostres dades, el procés electrònic generarà una instància (document PDF).

  En la sol·licitud, ha de constar que s'ha realitzat el corresponent ingrés dels drets d'examen, mitjançant la validació de l'entitat col·laboradora en la qual es realitze l'ingrés, a través de certificació mecànica o, en defecte d'això, segell i signatura autoritzada d'aquesta en l'espai reservat a l'efecte.
  La falta de justificació del pagament íntegre de la taxa en el termini de presentació d'instàncies determinarà l'exclusió de l'aspirant al procés selectiu.

  Les persones amb discapacitat han d'aportar la fotocòpia de la certificació de l'òrgan competent que acredite tal condició, així com el tipus i la graduació d'aquesta.


 • Lloc de presentació


  Una vegada s'haja general la instància generada i s'haja abonat la taxa que corresponga, juntament amb una fotocòpia del DNI així com la resta de documentació acreditativa que siga procedent, s'han de presentar de manera preferent en la seu electrònica d'aquesta Corporació http://www.diputacionalicante.es/va/) com a documents annexos, a través del tràmit electrònic corresponent.

  Alternativament, podrà presentar-se en hores hàbils, de dilluns a divendres, en el Registre General de l'Excma. Diputació Provincial (c/ Tucumán, 8, d'Alacant) o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas que es presente en les oficines de Correus i Telègrafs, ha de fer-se en sobre obert i deixar-hi constància de la data de presentació.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://sede.diputacionalicante.es/va/ocupacio-oposicions-diputacio/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar