Detall

PEDAGOG/A


 • Descripció

  PEDAGOG/A


 • Organisme

  Pilar de la Horadada
  Pl. Campoamor, 2
  Tel:965352225
  Fax:965352325


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. A més, hi podran accedir: 1. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea. 2. Els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, independentment de la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret, i els descendents menors de 21 anys o majors d'edat que siguen dependents. 3. Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors. Tots els aspirants han d'acompanyar la seua sol·licitud de la documentació que acredite les condicions que s'hi al·leguen.
  b) Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents. L'Ajuntament de Pilar de la Horadada es reserva el dret a sotmetre els aspirants a totes les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'aquest requisit.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa. d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei o qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercien en cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  e) Estar en possessió del títol de llicenciat en Pedagogia o equivalent, o el títol que corresponga d'acord amb el sistema de titulacions vigent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència l'ha d'aportar l'aspirant per mitjà d'una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas. Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.
  f) Estar en possessió del permís de conducció de la classe B abans de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.


 • Documentació / Informació

  S'ha d'adjuntar una fotocòpia compulsada del DNI, una fotocòpia compulsada del títol acadèmic acreditatiu del requisit de l'apartat e de la segona d'aquestes bases, si escau, el certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual. A més, en cas de ser nacional d'un altre estat, s'ha d'aportar un certificat del seu país de nacionalitat i el permís de conduir categoria B, així com una manifestació del fet que compleix tots els requisits exigits en la base segona, referits sempre a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  Registre general de l'Ajuntament o de qualsevol de les maneres previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.pilardelahoradada.org/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ldoc_d10_v1.jsp&codbusqueda=67&codResi=1&codMenuPN=22&codMenu=43&layout=se_contenedor1.jsp&layout=se_contenedor1.jsp&language=ca


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar