Detall

Peó brigada d'obres, peó brigada de jardins, peó brigada de camins, peó brigada de residus sòlids, oficial de brigada de jardins, conductor de brigada de camins i conductor de brigada de residus sòlids


 • Descripció

  Peó brigada d'obres, peó brigada de jardins, peó brigada de camins, peó brigada de residus sòlids, oficial de brigada de jardins, conductor de brigada de camins i conductor de brigada de residus sòlids


 • Organisme

  Llíria
  Plaça Major, 1
  Tel:962798282
  Fax:962790796


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Requisits especifics

  1. Peó de brigada d'obres i de serveis.
  a. Estar en possessió del permís de conduir de classe B o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds

  2. Peó de brigada de jardins i peó de brigada de camins
  a. Estar en possessió del carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris o equivalent.
  b. Estar en possessió del permís de conduir de classe B o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

  3. Oficial de brigada de jardins.
  a. Estar en possessió del carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris o equivalent.
  b. Estar en possessió del permís de conduir de classe B o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds.
  c. Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, Graduat Escolar, Formació Professional de primer grau o equivalent.

  4. Conductor de brigada de camins.
  a. Estar en possessió del carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris o equivalent.
  b. Estar en possessió del permís de conduir de classe C1E o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds.
  c. Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, Graduat Escolar, Formació Professional de primer grau o equivalent.

  5. Conductor de brigada de residus sòlids urbans.
  a. Estar en possessió del permís de conduir de classe C.
  b. Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, Graduat Escolar, Formació Professional de primer grau o equivalent.


 • Requisits generals

  a. Tindre la nacionalitat espanyola o, si no es té, estar en algun dels supòsits previstos per la normativa vigent per a l'accés dels nacionals d'altres estats a llocs de la funció pública en les administracions públiques. En tot cas, serà responsabilitat de la persona interessada acreditar el compliment d'aquest requisit.
  b. Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c. Tindre la capacitat funcional i psicofísica suficient per a l'exercici de les comeses assignades als llocs i/o funcions vinculades a la borsa de treball temporal objecte d'aquesta convocatòria.
  d. No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercien en cas del personal laboral, de què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e. Haver abonat la taxa de 7,15 € per a les borses d'agrupació professional i de 14,35 € per a les borses del subgrup C2, d'acord amb el que estableix l'Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la taxa per l'activitat administrativa de celebració de proves de selecció de personal, per a cada una de les borses en les quals sol·licite participar.
  f. Coneixement de la llengua castellana. Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola, a l'efecte de ser admeses en la convocatòria, han d'acreditar que tenen els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d'espanyol nivell intermedi (B2) o superior, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds, o estar en possessió del certificat acreditatiu d'haver cursat l'Educació Primària i Secundària o el Batxillerat a l'Estat espanyol.


 • Places

  Descripció de les places

  1. Peó de brigada d'obres. Agrupació professional.
  2. Peó de brigada de jardins i de brigada de camins. Agrupació professional.
  3. Peó de brigada de residus sòlids urbans. Agrupació professional.
  4. Oficial de brigada de jardins. C2.
  5. Conductor de brigada de camins. C2.
  6. Conductor de brigada de residus sòlids urbans. C2.


 • Documentació / Informació

  1. Amb caràcter general:
  a. Document original acreditatiu d'haver ingressat la taxa pels drets d'examen (resguard d'ingrés emés per l'entitat bancària)
  b. Els participants que no tinguen la nacionalitat espanyola, han d'adjuntar a la sol·licitud l'original i la fotocòpia o la fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa del coneixement del castellà.
  c. Per als aspirants no nacionals: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del passaport en vigor o document d'identitat equivalent al document nacional d'identitat.
  2. Amb caràcter específic:
  1. Peó de brigada d'obres i de serveis.
  a. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del permís de conduir de classe B, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds. 2. Peó de brigada de jardins i de brigada de camins.
  a. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris o equivalent.
  b. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del permís de conduir de classe B, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds.
  3. Oficial de brigada de jardins.
  a. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris o equivalent.
  b. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del permís de conduir de classe B, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds.
  c. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, Graduat Escolar, Formació Professional de primer grau o equivalent.
  4. Conductor de brigada de camins.
  a. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris o equivalent.
  b. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del permís de conduir de classe C1E, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds.
  c. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, Graduat Escolar, Formació Professional de primer grau o equivalent.
  5. Conductor de brigada de residus sòlids urbans.
  a. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del permís de conduir de classe C, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds.
  b. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, Graduat Escolar, Formació Professional de primer grau o equivalent. En cas de participar en diverses borses, només serà necessari aportar una còpia de la documentació exigida en aquestes bases.


 • Lloc de presentació

  Registre general de l'Ajuntament de Llíria (plaça Major, núm. 11), seu electrònica d'aquest o en qualsevol registre o oficina establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lliria.es/va/tablondeanuncios


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar