Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Tècnic/a de Joventut


 • Descripció

  Tècnic/a de Joventut


 • Organisme

  Sueca
  Plaza Ayuntamiento, 17
  Tel:961700050
  Fax:961701434


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un país membre de la Unió Europea.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
  c) Tindre la titulació universitària d'Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri, o estar en condicions d'obtindre-la dins del termini de presentació d'instàncies.
  d) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions.
  e) No haver sigut separat/ada per mitjà d'un expedient disciplinari del servei a l'Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
  f) No estar incurs en cap causa vigent d'incapacitat o incompatibilitat.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés dels drets d'examen s'ha d'efectuar en el model 076 "Taxa per drets d'examen" que estarà a la disposició dels aspirants en la pàgina web de l'Ajuntament de Sueca www sueca.es, per a la qual cosa cal fer clic en l'opció de: "Tràmits-Descarregar tràmits Autoliquidacions-Drets d'examen". Els drets s'han d'ingressar en les entitats col·laboradores fixades en l'imprés d'autoliquidació.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en la selecció s'han de presentar en el model oficial que consta com a annex I d'aquestes bases.

  Juntament amb la instància s'ha de presentar:
  1. Justificant d'abonament de la taxa de drets d'examen.
  2. Llista concreta i numerada de mèrits valorables acompanyada de la còpia dels documents numerats que els acrediten.
  La no-presentació amb la instància d'algun d'aquests dos documents suposarà l'exclusió de l'aspirant.
  No s'admetran altres mèrits aportats després de la finalització del termini de presentació d'instàncies.

  Amb caràcter previ al nomenament, la persona seleccionada ha d'aportar els documents originals de les fotocòpies presentades juntament amb les instàncies, que han de coincidir els uns amb els altres. En cas contrari, suposarà l'exclusió automàtica de l'aspirant de la borsa i es procedirà a cridar el següent de la llista per ordre de puntuació.


 • Lloc de presentació

  En el Departament d'Informació i Atenció Ciutadana (DIAC) de l'Ajuntament de Sueca, en horari de 8 a 14 hores.
  També es poden presentar en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.sueca.es/val/page/ocupacio-formacio


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar