Detall

Socorristes aquàtics - monitors o monitores de natació per a la piscina municipal de l'Ajuntament de Gilet.


 • Descripció

  Socorristes aquàtics - monitors o monitores de natació per a la piscina municipal de l'Ajuntament de Gilet.


 • Organisme

  Gilet
  Plaza Iglesia, 6
  Tel:962620001
  Fax:962621168


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  D - Graduat Escolar, FP I o equivalent


 • Requisits generals

  - Ser espanyol o ciutadà d'un estat membre de la Unió Europea o nacional d'algun estat al qual, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  També hi poden participar les persones que no siguen espanyoles o nacionals d'un estat membre de la Unió Europea i es troben a Espanya en situació de legalitat, per a la qual cosa han de ser titulars d'un document que les habilite per a residir i poder accedir sense limitacions al mercat laboral, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, modificada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre, i el Reglament d'execució de la Llei orgánica 4/2000.

  - Tindre complits 16 anys d'edat i no haver arribat a l'edat de jubilació.

  - No patir cap malaltia ni tindre un defecte físic que impedisca l'exercici del treball per al qual es contracta.

  No haver sigut separat/ada, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions per sentència ferma.

  - No estar incurs en cap causa d'incapacitat o incompatibilitat per a subscriure un contracte laboral amb l'Ajuntament de Gilet.

  - Acreditar que no té delictes de naturalesa sexual, segons el que estableix la Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015.


 • Places

  Descripció de les places

  Contractació de personal laboral temporal segons les necessitats del servei.
  Programa d'activitats per a estius compresos entre l'any 2019 i l'any 2022, els dos inclusivament.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.gilet.es/va/report/convocatoria-borsa-treball-socorristes-aquatics-monitors-natacio


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar