Detall

Tècnic/a de Medi Ambient


 • Descripció

  Tècnic/a de Medi Ambient


 • Organisme

  Alaquàs
  Major, 88
  Tel:961519400
  Fax:961519403


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que estableix l'article 57 de la Llei 7/2007, respecte dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea i altres estrangers amb residència legal a Espanya. En aquest cas, els aspirants han d'acreditar el domini parlat i escrit del castellà com a llengua oficial de l'Estat.

  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques del lloc de treball.

  c) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

  d) No haver sigut separada/at mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions publiques, ni estar inhabilitada/at per a ocupar llocs en aquestes, conforme al que es disposa en l'article 56 d de la Llei 7/2007. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitada/at o en situació equivalent ni haver sigut sotmesa/és a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  e) Estar en possessió del títol de Nivell Elemental de Coneixements de Valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) o B1 de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI), o equivalent.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'han d'ingressar en CAJAMAR, en el compte bancari ES 36 3058 7035 1827 3200 0010, amb la indicació del nom, els cognoms i el DNI/NIE.


 • Exempció / Reducció taxes

  - Exempcions:
  Estan exemptes del pagament per drets d'examen:
  a) Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.
  b) Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de convocatòria de proves selectives d'accés als cossos i les escales de funcionaris o a les categories de personal laboral convocades per aquesta administració pública en les quals sol·liciten la seua participació. Són requisits per a obtindre l'exempció que, en el termini de què es tracte, no hagen rebutjat cap oferta de treball adequada ni s'hagen negat a participar, excepte per una causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional, i no tinguen, tampoc, rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.

  - Bonificacions:
  Tindran dret a una bonificació del 50 % de la quota íntegra de la taxa els subjectes passius que tinguen la condició de membre de família nombrosa o de família monoparental/monomarental en la data en què finalitze el termini per a formular la sol·licitud de participació en el procés selectiu.


 • Places

  Descripció de les places

  Grup: A2
  Nivell c. d.: 21


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del DNI/NIE en vigor.
  - Fotocòpia de la titulació acadèmica requerida per la convocatòria.
  - Fotocòpia del títol acreditatiu de coneixement del valencià, conforme al que es preveu en la lletra F de la base tercera.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  · En el cas d'exempció de taxes:
  · Certificat emés pel Servef d'estar DESOCUPAT
  · Certificat emés pel Servef de no haver rebutjat cap oferta de treball.
  · Justificant de no percebre rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.

  · En el cas de bonificació de taxes:
  · Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  - Certificat, si escau, que acredite el dret a l'exempció o la bonificació del pagament de la taxa per dret d'examen.
  - Justificant de tindre la condició de membre de família nombrosa o de família monoparental/monomarental.
  - La declaració responsable del compliment dels requisits per a concórrer al present procés selectiu.
  - Model annex III de la convocatòria.
  - En cas de tindre la condició de persona amb discapacitat, cal aportar, igualment, el document acreditatiu d'aquesta, així com un escrit en el qual s'especifique qualsevol tipus d'adaptació necessària a l'hora de la realització de les proves, expedit per l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat o de la resta de les comunitats autònomes.
  - Currículum acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits al·legats i especificats en aquestes bases.


 • Lloc de presentació

  Les persones interessades han de presentar la instància degudament omplida, segons el model que figura com a annex II de les bases, en el Registre General de l'Ajuntament d'Alaquàs o en qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dirigida al Sr. Alcalde.

  Les instàncies presentades en les oficines de Correus, d'acord amb el que es preveu en l'esmentat article 16.4, s'han de presentar en aquestes oficines en sobre obert perquè el personal de Correus les date i les segelle abans de certificar-les dins del termini de presentació d'instàncies. Només en aquest cas s'entendrà que les instàncies han tingut entrada en el Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament en la data en què van ser entregades en l'oficina esmentada.

  Les persones participants que presenten la sol·licitud en altres registres diferents al de l'Ajuntament d'Alaquàs n'han de remetre una còpia, dins del termini de presentació de sol·licituds, al correu electrònic següent: rrhh@alaquas.org.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.alaquas.org/nota/17428/0/borsa_tecnic_medi_ambient


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar