Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Promotor d'Igualtat en l'Ajuntament de Cullera


 • Descripció

  Promotor d'Igualtat en l'Ajuntament de Cullera


 • Organisme

  Cullera
  Plaza La Virgen, 5
  Tel:961720000
  Fax:961720041


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  B - Diplomatura, enginyeria o arquitectura tècnica, FP III o equivalent


 • Requisits generals

  a) Nacionalitat: Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un país membre de la Unió Europea, o la de qualsevol dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per aquesta i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea, i en els termes previstos en l'art. 57 de l'RDL 5/2015, de 30 d'octubre, per text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. Les persones aspirants de nacionalitat no espanyola han d'acreditar, mitjançant una declaració responsable o un altre mitjà admés en dret, que tenen un coneixement adequat de l'idioma espanyol, i se'ls podrà exigir, si escau, la superació de proves amb aquesta finalitat.
  b) Edat: tindre complits setze anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
  c) Compatibilitat funcional: no patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic o psíquic que impedisca el normal acompliment de les funcions corresponents de l'escala i la categoria.
  e) Habilitació: no haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques. Els aspirants, la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola, no han d'estar sotmesos a sanció disciplinària o a condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública, i han d'adjuntar una declaració responsable respecte a això.


 • Places

  Descripció de les places

  Categoria professional de promotor d'igualtat, grup B, subgrup únic, escala administració especial
  Destinació: Serveis Socials.
  La vigència d'aquesta borsa de treball serà de tres anys, a comptar a partir de la data de la creació, i es podrà prorrogar en anys successius, si així s'estima oportú.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat i d'un sobre tancat que ha de contindre la justificació dels mèrits aportats per a la fase del concurs i un currículum actualitzat.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, situat a la Plaça de la Verge, 5, o mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Cullera (València).

  En el cas que no es presente en el registre d'entrada de l'Ajuntament, sinó en altres registres admissibles, s'haurà de remetre, dins del termini de presentació d'instàncies, un fax al número 961731245 o un correu electrònic a personal@cullera.es, en què cal indicar aquesta circumstància i identificar l'aspirant. No cal aportar els mèrits una altra vegada, ja estaran inclosos en la instància en sobre tancat.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.cullera.es/es/page/convocatoria-para-creacion-una-bolsa-trabajo-promotor-igualdad-sujeto-subvencion


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar