Detall

Peó de neteja


 • Descripció

  Peó de neteja


 • Organisme

  Senyera
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Tel:962452560
  Fax:962452281


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola, nacional d'un Estat membre de la Unió Europea i en el supòsit de persones estrangeres no comunita?ries, tindre permís de treball i permís de residència legal a Espanya, en els termes establits en l'art. 57 del TREBEP i L.O. d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.
  b) Estar en possessió de la titulació exigida, o complir els requisits per a la seua obtenció en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds: Certificat d'escolaritat o equivalent.
  c) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques pròpies del lloc de treball referit en les bases.
  d) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, de l'edat ma?xima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir un altra edat ma?xima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o ca?rrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas de personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmesos a sanció disciplina?ria o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública
  e) Disponibilitat en horari de matí i vesprada.
  f) Posseir el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual.
  g) Aptitud exigible per a la plaça, mitjançant l'aportació de certificat mèdic acreditatiu


 • Places

  Descripció de les places

  Personal laboral de servei de neteja per a cobrir les necessitats de neteja de les dependències de l'Ajuntament de Senyera per sistema de concurs, en la categoria de peó de neteja d'edificis i locals.


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa equivalent.
  - Fotocòpia del títol que possibilita l'accés a aquest procés.
  - Informe de vida laboral del sol·licitant, actualitzat a la data de la presentació de les sol·licituds i expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  - En el seu cas, certificat acreditatiu de la diversitat funcional al·legada per l'aspirant per a la seua consideració en el procés selectiu. A més, hauran de formular, de forma expressa, petició en la qual s'especifique el tipus d'adaptació sol·licitat.
  - Document d'Autobaremació, degudament emplenat conforme al model, Annex 2 de les presents Bases, adjuntant i numerant degudament la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament de Senyera, Plaça de l'ajuntament 1, 46669, Senyera, o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procedimient Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Sera? possible la presentación de la instancia, junt a la documentació, tot utilitzant preferentment la presentació telema?tica a la seu eletrònica de l'ajuntament https://senyera.sedelectronica.es

  En cas de presentar la sol·licitud en dependències alienes a les d'este ajuntament, s'haura? d'enviar obligatòriament, abans de que finalitze el termini de presentació de les insta?ncies, correu electrònic a senyera_reg@gva.es, amb còpia de la insta?ncia en què conste el segell i data d'entrada del registre de l'organisme on s'haja presentat, a l'atenció d'Alcaldia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.senyera.es/es/report/borsa-docupacio-laboral-temporal-caracter-rotatori-contractacio-personal-laboral-temporal-peo-neteja


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar