Detall

Tècnic/a de Joventut


 • Descripció

  Tècnic/a de Joventut


 • Organisme

  Sant Joan d'Alacant
  Plaza de España, 1
  Tel:965653245
  Fax:965940888


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases específiques]

 • Termini

  PENDENT. 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOP d'Alacant.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Titulació universitària d'Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri.


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol/a o membre de la Unió Europea, de conformitat amb el que estableix l'article 57 de l'RDL 5/2015, de 30 d'octubre, text refós de l'EBEP. En aquest últim cas, caldrà acreditar el domini de l'idioma castellà escrit i parlat.
  b) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol universitari d'Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri, o haver finalitzat els estudis i haver abonat els drets corresponents per a l'obtenció.
  d) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents.
  e) Les persones minusvàlides han d'acreditar tant la seua condició de discapacitat com la seua capacitat per a exercir les tasques o funcions dels llocs o les places a què aspiren, mitjançant l'oportuna certificació de l'òrgan corresponent.
  De conformitat amb el que disposa l'art.8 del Reial decret 2271/2004, de 3 de desembre, pel qual es regula l'accés a l'ocupació pública i la provisió de llocs de treball de les persones amb discapacitat, les persones amb discapacitat igual o superior al 33 % han d'acreditar-la perquè es puguen adoptar les mesures oportunes per a la realització de les proves.
  f) No haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics, per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas de personal laboral, en el qual haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada o en situació equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Places

  Descripció de les places

  Nomenament interí d'un tècnic de Joventut.


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia compulsada de DNI en vigor o, si escau, del passaport en vigor.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació requerida.
  - En cas d'aspirants amb discapacitat igual o superior al 33 %, aquests hauran d'indicar les necessitats específiques que tenen per a accedir al procés de selecció en igualtat de condicions, amb la finalitat que l'Administració adopte les mesures necessàries per a posar a la disposició de l'aspirant els mitjans materials i humans, les assistències, els suports i les ajudes tècniques i/o tecnologies assistides que necessite per a la realització de les proves en les quals participe.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds per a prendre part en el procés, en les quals els/les aspirants han de fer constar que reuneixen les condicions exigides en les presents bases especifiques, s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant i s'han de presentar en el model establit a aquest efecte en el tauler d'anuncis i la seu electrònica (www.santjoandalacant.es), en el Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament, a través de qualsevol mitjà previst en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://santjoandalacant.portalemp.com/index.php?lng=va


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar