Detall

Promotor/a d'Igualtat


 • Descripció

  Promotor/a d'Igualtat


 • Organisme

  Sant Joan d'Alacant
  Plaza de España, 1
  Tel:965653245
  Fax:965940888


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases específiques)

 • Termini

  PENDENT. 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOP d'Alacant.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació específica

  Cicle de grau superior de Tècnic en Promoció d'Igualtat de Gènere


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o una altra que, d'acord amb el que disposa l'article 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, permeta l'accés a l'ocupació pública.
  b) Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o qualsevol altra que es puga establir per llei.
  c) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  d) No haver sigut separat o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del cicle de grau superior de Tècnic en Promoció d'Igualtat de Gènere. L'homologació i/o equivalència de qualsevol títol ha d'aportar-la la persona interessada, degudament acreditada per l'autoritat administrativa competent. (Segons el que s'estableix en el Reial decret 779/2013, d'11 d'octubre).


 • Places

  Descripció de les places

  Promotor/a d'Igualtat, assimilable a l'escala d'administració especial, subescala tècnica grup c, subgrup c1, per a la provisió temporal.


 • Documentació / Informació

  a) Còpia compulsada del DNI en vigor.
  b) Còpia compulsada de la titulació i formació exigida en la base 3.e.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, o de qualsevol de la resta de maneres que determina l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://santjoandalacant.portalemp.com/index.php?lng=va


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar