Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Tècnic/a de Joventut


 • Descripció

  Tècnic/a de Joventut


 • Organisme

  Llíria
  Plaça Major, 1
  Tel:962798282
  Fax:962790796


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o, si no es té, estar en algun dels supòsits previstos per la normativa vigent per a l'accés dels nacionals d'altres estats a llocs de la funció pública en les administracions públiques. En tot cas, serà responsabilitat de la persona interessada acreditar el compliment d'aquest requisit.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Tindre la capacitat funcional i psicofísica suficient per a l'exercici de les comeses assignades als llocs vinculats a la borsa de treball temporal objecte de la convocatòria.
  d) No haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, ni haver sigut separat o inhabilitat per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol universitari oficial de grau en Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia, Magisteri o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.
  En tot cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona que participe en aquesta convocatòria per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent en cada cas.
  En el cas de títols expedits en l'estranger, es requerirà acreditar-ne l'homologació.
  f) Haver abonat la taxa de 28,40 € que estableix l'article 7 de l'Ordenança fiscal núm. 27, reguladora de la taxa per l'activitat administrativa de realització de proves de selecció de personal.
  g) Coneixement de la llengua castellana. Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola, a l'efecte de ser admeses a la convocatòria, han d'acreditar que tenen els coneixements de la llengua castellana corresponents al diploma d'espanyol nivell intermedi (B2) o superior, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds, o estar en possessió de certificat acreditatiu d'haver cursat la Primària i la Secundària o el Batxillerat a l'Estat espanyol.


 • Documentació / Informació

  a) Document original acreditatiu d'haver ingressat la taxa per drets d'examen (resguard d'ingrés emés per l'entitat bancària).
  b) Les persones participants que no tinguen la nacionalitat espanyola han de presentar la sol·licitud amb l'original i la fotocòpia o la fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa del coneixement del castellà.
  c) Per a les persones aspirants no nacionals, original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del passaport en vigor o document d'identitat equivalent al document nacional d'identitat.
  d) Còpia de la titulació acadèmica requerida.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds i la documentació per a participar en aquesta convocatòria s'han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament de Llíria (plaça Major, núm. 11), en la seu electrònica d'aquest, o en qualsevol registre o oficines establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lliria.es/va/notification/convocatoria-para-constitucion-una-bolsa-trabajo-temporal-tecnicoa-juventud-exp-20194600w


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar