Detall

Tècnics d'Administració general


 • Descripció

  Tècnics d'Administració general


 • Organisme

  Benicàssim/Benicasim
  Médico Segarra, 4
  Tel:964300962
  Fax:964303432


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  OBERT. 10 dies naturals des de l'endemà de la publicació de la convocatòria d'aquestes bases en el BOP de Castelló, de data 08/06/2019.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Llicenciatura o grau en Dret, Ciències Polítiques, Ciències Econòmiques o Empresarials, o grau en Gestió i Administració Pública. L'homologació i/o equivalència de qualsevol títol ha d'aportar-la la persona interessada, degudament acreditada per l'autoritat acadèmica competent.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola i, en el supòsit de nacionals d'altres estats, estar inclosos en els supòsits regulats per l'art. 57 del Reial decret 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  - Tindre complits setze anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  - No haver sigut separat/ada, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari en què haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada.
  - En el cas de persones nacionals d'altres estats esmentats en el paràgraf a, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent , ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. Els subjectes passius han d'efectuar l'autoliquidació en els impresos habilitats a aquest efecte per l'Administració municipal i fer-ne l'ingrés en les entitats bancàries autoritzades abans de presentar la sol·licitud d'inscripció; no s'admetrà el pagament fora d'aquest termini.
  Aquesta autoliquidació es facilitarà a les persones aspirants pel Servei d'Informació Ciutadana, bé presencialment o a través de correu electrònic.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES
  a) En el cas que l'aspirant siga una persona que figura com a demandant d'ocupació en els centres Servef d'Ocupació de la Generalitat o l'organisme equivalent amb una antiguitat mínima de 6 mesos, referida a la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives en el (BOP), s'aplicarà una reducció del 90 % sobre la tarifa en el primer apartat, de manera que resultarà la quantitat de 3 EUROS.
  Per a l'aplicació d'aquesta tarifa, el subjecte passiu ha d'acreditar, en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció, la seua condició de demandant d'ocupació mitjançant la presentació del document en què s'acredite la seua inscripció en els centres Servef d'Ocupació, o l'organisme equivalent, i en el qual s'especifique la situació de la demanda i la data de la pròxima renovació (DARDE o document que en un futur el substituïsca).

  b) En el cas que l'aspirant siga una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, s'aplicarà una reducció del 90 % sobre la tarifa prevista en l'apartat primer, de manera que resultarà la quantitat de 3 EUROS.
  Per a l'aplicació d'aquesta tarifa, el subjecte passiu haurà d'acreditar el seu grau de discapacitat mitjançant la presentació d'un certificat oficial vigent en la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives en el (BOP) en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció i la còpia de l'autoliquidació ingressada.

  c) En el cas que l'aspirant forme part d'una família nombrosa, s'aplicarà una reducció del 20 % sobre la tarifa prevista en l'apartat primer, de manera que resultarà la quantitat de 24 € EUROS. La condició de membre d'una família nombrosa s'ha d'acreditar mitjançant la presentació del títol en vigor expedit per la Generalitat Valenciana en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'han de presentar conforme al model oficial de sol·licitud de l'Ajuntament de Benicàssim que acompanya com a annex II aquestes bases i que estarà a la disposició de l'aspirant en el Servei d'Informació Ciutadana (SIC) de l'Ajuntament de Benicàssim i en la web municipal (www.benicassim.es), apartat Ocupació Pública.
  Les instàncies han de recollir la manifestació de la persona aspirant del fet que reuneix tots i cada un dels requisits exigits en la convocatòria, i s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa de la Corporació.

  La instància ha d'anar acompanyada de:
  a) Justificant d'haver ingressat els drets d'examen i, si escau, la documentació acreditativa de les bonificacions en la forma que es regula en la base quarta.
  b) Llista de mèrits al·legats en el concurs i la documentació acreditativa d'aquests. No es tindran en compte els mèrits que no s'aporten i acrediten degudament en el termini de presentació d'instàncies. Els mèrits han d'estar justificats mitjançant certificacions o documents originals que acrediten el que s'ha al·legat, o fotocòpies compulsades pel secretari d'aquesta Corporació o un altre òrgan o persona que tinga atribuïda la fe pública.
  c) Còpia de l'autoliquidació degudament ingressada.

  L'experiència en l'Administració pública només es tindrà en compte si estan acreditades mitjançant un certificat administratiu i sempre que el document siga original o estiga degudament compulsat.

  Els mèrits i les circumstàncies que al·leguen les persones aspirants han d'entendre's referits al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, en horari de registre i atenció al públic.
  També podran presentar-se en les altres formes previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, el/la sol·licitant, dins del termini de presentació d'instàncies, ha de remetre una còpia de la seua sol·licitud en la qual quede acreditada la data de la seua presentació, així com el justificant de l'ingrés dels drets d'examen al fax número 964 30 34 32 o al correu electrònic personal@benicassim.org. L'incompliment d'aquest requisit en el termini assenyalat NO SERÀ ESMENABLE i determinarà la INADMISSIÓ del/de l'aspirant a les proves selectives.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://ayto.benicassim.es/ayuntamiento/ca/1348/Treball-public


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar