Detall

Escala oficial especialista. Referència C02/19.


 • Descripció

  Escala oficial especialista. Referència C02/19.


 • Organisme


  Universitat d'Alacant
  Carretera Sant Vicent del Raspeig s.n.
  03690 Sant Vicent del Raspeig
  Tel. 96 590 3400
  Fax 96 590 3464
  Webhttp://www.ua.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils comptats a partir del següent a la publicació d'aquest extracte en el BOE de 25/06/2019


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o Tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o Tècnic/a


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional dels estats membres de la Unió Europea o estar inclòs en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes establits en l'apartat 1 de l'article 54 de la Llei 10/2010, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. També hi poden participar els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de
  21 anys o majors d'aquesta edat dependents.
  - Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió o haver abonat els drets per a l'expedició del títol de Batxillerat, Tècnic o equivalent o tindre superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, sempre que es complisquen els requisits previstos en l'article 4.3 de l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny. En el cas de
  titulacions obtingudes a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o equivalència.
  - Estar en possessió del certificat de nivell C1 d'anglés, segons els nivells del Marc Europeu Comú de Referència (MCER), i d'acord amb el que estableix la taula d'equivalències de la Universitat d'Alacant.
  En el cas de cursos realitzats pel Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant, s'ha d'acreditar l'equivalència d'aquests cursos amb el nivell del MCER. Per a això, s'ha d'adjuntar la fotocòpia del títol amb el revers d'aquest, en què conste aquesta circumstància.
  Les persones nacionals de països on la llengua oficial siga l'anglés, podran certificar el nivell C1 d'anglés amb el títol de Batxillerat, cursat en anglés, en centres que no depenguen del sistema educatiu espanyol:
  Aquest títol es remetrà des del Servei de Selecció i Formació al Servei de Llengües per a realitzar la consulta de la seua validesa, a aquest efecte.
  Es podrà sol·licitar a la persona interessada la traducció del títol en els casos en què siga necessari, així com un informe de l'organisme competent que acredite la llengua vehicular d'aquest, sempre que de la documentació presentada no es desprenga aquesta circumstància.
  - Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  - No haver sigut separada o separat, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà d'un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o les pròpies de l'escala objecte de la convocatòria.
  En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent ni haver sigut sotmesa o sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  - No pertànyer com a personal funcionari de carrera a la mateixa escala objecte de la convocatòria.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'han d'ingressar en el compte 0081-3191-41-0001027704 (IBAN: ES97) del Banc Sabadell. ES97) del Banc Sabadell.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES
  a) Les persones aspirants amb una discapacitat igual al 33 % o superior. Per a gaudir d'aquesta exempció, s'ha d'adjuntar la certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, o dels òrgans competents d'altres administracions públiques, que acredite una discapacitat igual al 33 % o superior.
  b) Els membres de famílies nombroses de categoria especial o de famílies monoparentals de categoria especial. Per al gaudi de l'exempció, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite la condició esmentada.
  c) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  d) Les persones que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
  e) Així mateix, estaran exemptes del pagament de la taxa establida en la base 3.2.1 b, les persones inscrites com a demandants d'ocupació durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria. Per a obtindre l'exempció, és un requisit que no hagen rebutjat, en aquest termini, cap oferta d'ocupació adequada ni que s'hagen negat a participar, excepte per causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits previstos en la llei, se sol·licitarà en la corresponent oficina del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).
  Pel que fa a l'acreditació de les rendes, s'ha d'acreditar amb una declaració escrita de la persona sol·licitant en la qual s'afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional. Els dos documents s'han d'adjuntar inexcusablement a la sol·licitud de participació en aquestes proves selectives (article 17 de la Llei 50/1998).

  De conformitat amb el que estableix l'article 18.1-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, gaudiran d'una bonificació del 50 % de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria general o de famílies monoparentals de categoria general. Per a obtindre la bonificació, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite la condició esmentada.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  - Sistema general d'accés lliure.
  - Lloc de l'itinerari professional d'administració especial laboratoris d'instrumentació científica, en el Departament d'Ecologia de la Universitat d'Alacant.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga prendre part en aquestes proves selectives ho ha de fer constar en la instància disponible en l'adreça de la pàgina web del Servei de Selecció i Formació (https://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/oposiciones/actual/oposiciones.html) i en l'oficina principal del Registre General de la Universitat (edifici de Rectorat i Serveis Generals), que figura com a annex IV a la present convocatòria.

  Les sol·licituds s'han d'acompanyar de:
  a) Fotocòpia del DNI. Les persones que no tinguen nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar-hi han de presentar una fotocòpia del document que n'acredite la nacionalitat i, si escau, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a expenses o estar a càrrec del nacional d'un altre estat amb el qual tinguen aquest vincle. Així mateix, han de presentar una declaració que deixe constància que no s'ha produït una separació de dret del cònjuge i, si escau, del fet que l'aspirant viu a costa seua o està a càrrec seu.
  b) Comprovant bancari d'haver abonat els drets d'examen en el qual han de fer constar el nom, els cognoms i la referència de la convocatòria (C02/19).


 • Lloc de presentació

  A l'Oficina Principal del Registre General de la Universitat o a les oficines auxiliars, situades a les secretaries de centre i a la seu d'Alacant.

  Es poden utilitzar les vies establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (que es manté en vigor en aplicació de l'últim paràgraf del punt 2 de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre).

  La sol·licitud que es presente a les oficines de Correus ha d'anar en sobre obert perquè el personal de Correus puga estampar-hi el segell amb la data de presentació abans de certificar-la. Si no es fa d'aquesta manera, es considerarà presentada en la data d'entrada al registre general d'aquesta universitat.
  En el sobre s'ha d'indicar l'adreça següent: Universitat d'Alacant, Servei de Selecció i Formació, ctra. Sant Vicent del Raspeig, s/n, 03690 Sant Vicent del Raspeig.

  En cap cas s'admetrà la presentació de sol·licituds per mitjà del Registre Electrònic de la Universitat d'Alacant.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ssyf.ua.es/va/seleccionpas/oposiciones/actual/oposicions.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar