Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Informador turístic


 • Descripció

  Informador turístic


 • Organisme

  El Campello
  Oncina Giner, 7
  Tel:965637200
  Fax:965632982


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Taxa ordinària

  15,45 €


  Descripció de la taxa

  L'import de la taxa s'ha d'ingressar en el compte número ES22 3005 0043 7611 3970 9925 Caja Rural (Ruralvia) i de conformitat amb l'ordenança fiscal que el regula, mitjançant un ingrés bancari en què ha de fer constar el lloc al qual s'aspira i/o la convocatòria, a més del nom complet i el DNI.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el procés selectiu s'han de dirigir a l'alcalde president de l'Ajuntament del Campello, per a la qual cosa s'ha d'utilitzar la instància model oficial facilitada pel Servei de Recursos Humans i/o el Registre General, i que es farà pública a través dels mitjans electrònics de què dispose l'Ajuntament.

  Els aspirants amb diversitat funcional han de fer-ho constar en la sol·licitud amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i mitjans necessàries per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta d'aspirants.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, en la seu electrònica o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.elcampello.es/index.php?s=areas/rrhh_procesos_selectivos


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar