Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Convocatòria de procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a tècnic/a de Laboratoris investigador/a. (Convocatòria 2019/75)


 • Descripció

  Convocatòria de procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a tècnic/a de Laboratoris investigador/a. (Convocatòria 2019/75)


 • Organisme

  Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)
  Tel:34 961 92 57 00
  Fax:34 961 92 57 03


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. El termini de presentació de sol·licituds començarà l'11/06/2019 i finalitzarà el 22/06/2019.


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  Nou nivell B - Tècnic/a superior


 • Titulació específica

  Tècnic superior de Laboratori d'Anatomia Patològica i/o tècnic superior en Laboratori de Diagnòstic Clínic.


 • Requisits especifics

  - Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o el permís de treball, o una altra nacionalitat que permeta l'accés a l'ocupació en el sector públic. En cas que no es tinga i aquesta persona resulte seleccionada, el contracte no es formalitzarà fins que la documentació corresponent estiga en regla. En cas que finalment no s'aconseguisca finalitzar aquest tràmit dins del termini establit per la comissió de valoració, la persona seleccionada no podrà ser contractada; en aquest cas, quedarà la plaça deserta o es contractarà la persona següent en cas que s'haja establit un ordre de prelació en la resolució.
  - Haver complit 16 anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o qualsevol altra que es puga establir per llei.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Els candidats i candidates han d'enviar a l'adreça de correu electrònic isabial_rrhh@gva.es la documentació següent:
  1. Sol·licitud d'oferta de treball (degudament omplida, disponible en la pàgina web: fisabio.san.gva.es/ca/inicio)
  2. Currículum.
  3. Carta de presentació.

  Tant la sol·licitud com la carta de presentació i el CV han d'estar SIGNATS (amb rúbrica o signatura digital). Si, en la data de tancament de la convocatòria, els candidats i candidates no han presentat signats els documents requerits, quedaran exclosos/oses del procés de selecció.

  Una vegada conclòs aquest procés de selecció i publicada la resolució, el candidat/a seleccionat/ada haurà de presentar tots els documents que acrediten la possessió dels requisits generals i necessaris i dels mèrits valorables que siguen requerits per ISABIAL-FISABIO. Pel que fa als requisits (generals i necessaris) i mèrits valorables no susceptibles d'acreditació, segons el parer del tribunal, aquest prendrà en consideració la declaració responsable realitzada per la persona candidata en la sol·licitud d'oferta de treball.

  No s'admetran sol·licituds que no s'envien a l'adreça de correu isabial_rrhh@gva.es o es presenten pel Registre d'Entrada d'ISABIAL-FISABIO:
  Planta 5a. Centre de Diagnòstic. Hospital General Universitari d'Alacant. Av. Pintor Baeza, 12, 03010 Alacant.

  És imprescindible indicar la referència de la convocatòria a la qual es vol optar.

  La documentació acreditativa dels requisits i els aspectes valorables indicats en el CV han de posar-se a disposició de la Comissió d'Avaluació NOMÉS en cas que es requerisca.


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, ha d'enviar-se a l'adreça de correu electrònic: isabial_rrhh@gva.es


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://fisabio.san.gva.es/ca/empleo


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar