Detall

Personal de neteja


 • Descripció

  Personal de neteja


 • Organisme

  Benimantell
  Plaza Mayor, 1
  Tel:965885220
  Fax:965885024


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del TREBEP.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre la titulació de Certificat Escolar, Educació Primària Obligatòria o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre-la en la data en què s'acabe el termini de presentació d'instàncies. En cas de titulacions obtingudes en l'estranger, han de tindre el document que n'acredite fidedignament l'homologació.

  Tots els requisits s'han de complir l'últim dia del termini de presentació d'instàncies i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins al nomenament.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'ha d'efectuar en el compte corrent que l'Ajuntament de Benimantell té obert en el Banc Sabadell Cam núm. ES87 0081 1050 330001010002, i s'hi ha de fer constar expressament que es realitza per a participar en la convocatòria de procés selectiu per a cobrir plaça de personal neteja.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar formar part en la selecció, que s'han d'ajustar al model de declaració responsable que figura com a annex I a aquestes bases, s'han de presentar, juntament amb la documentació requerida.

  La instància ha d'anar acompanyada de:
  - Fotocòpia del NIF o, si escau, passaport.
  - Justificant bancari de l'ingrés en concepte de taxa per drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament (plaça Major, 1, 03516, Benimantell, Alacant) o en la seu electrònica (www.benimantell.sedelectronica.es). En defecte d'això, per qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara en avant, Llei 39/2015).
  En el cas que es presente en les oficines de Correus, s'ha de fer en sobre obert i s'hi ha de deixar constància de la data de presentació. En aquest cas, han de comunicar a l'Ajuntament, mitjançant un fax al núm. 965885024 o un correu electrònic (benimantell@benimantell.es), la presentació de la sol·licitud per a prendre part en el procés selectiu. Aquesta comunicació ha de tindre entrada en el registre esmentat dins del termini conferit per a la presentació d'instàncies, de manera que la presentació fora del termini constitueix una causa d'exclusió.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://benimantell.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar