Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Monitors/ores per a l'Escola d'estiu. Temporada estival 2019


 • Descripció

  Monitors/ores per a l'Escola d'estiu. Temporada estival 2019


 • Organisme

  Gilet
  Plaza Iglesia, 6
  Tel:962620001
  Fax:962621168


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  D - Graduat Escolar, FP I o equivalent


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  Tindre el títol de Graduat Escolar, o equivalent, o alguna de les titulacions que s'hi indiquen, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies:
  - Títol de Monitor de Temps Lliure Infantil i Juvenil (amb una durada total de 250 hores).
  - Tècnic en Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi natural (cicle formatiu de grau mitjà).
  - Tècnic/a superior en Animació Sociocultural.
  - Tècnic superior en Integració Social.
  - Tècnic superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives.
  - Certificat de professionalitat de Dinamització d'Activitats de Temps Lliure Educatiu, Infantil i Juvenil.
  - Qualsevol altra titulació en matèria d'educació i psicologia.


 • Requisits generals

  Vegeu les bases.


 • Documentació / Informació

  Instància omplida, que ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  - Certificat d'empadronament històric.
  - Fotocòpia del DNI.
  - Fotocòpia compulsada del títol de Graduat Escolar o graduat en Educació Secundària Obligatòria, o equivalent.
  - Els documents originals o les fotocòpies compulsades dels estudis, cursos i seminaris, treballs d'investigació i altres mèrits al·legats.
  - Currículum.
  - Certificat que acredita el fet de NO CONSTAR en la base de dades del Registre central de delinqüents sexuals del Ministeri de Justícia. El sol·licitant pot obtindre aquest document mitjançant la utilització del certificat electrònic o DNIe en l'adreça següent:
  https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/va/inicio


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de Gilet, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.gilet.es/es/report/convocatoria-bolsa-trabajo-monitores-escuela-verano-2019


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar