Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Metges


 • Descripció

  Metges


 • Organisme

  Almassora/Almazora
  Plaza Pere Cornell, 1
  Tel:964560001
  Fax:964563051


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola. Quant a les persones estrangeres, comunitàries i no comunitàries, se seguirà el que estableix la Llei 7/2007.
  - Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No patir cap dolència ni tindre cap defecte físic o psíquic que impedisca complir les funcions corresponents.
  - No haver sigut separada ni inhabilitada per a l'exercici de la funció pública.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies de sol·licitud per a participar en els processos (annex I) s'han de dirigir a la presidenta del Consell d'Administració de la Residència i Centre de Dia Municipal de Persones Majors Dependents d'Almassora-Residència Municipal de la Tercera Edat d'Almassora.

  La instància s'ha d'acompanyar de:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  - Fotocòpia de títol universitari de Medicina.
  - L'autoavaluació de la persona aspirant (annex II), la qual tindrà caràcter informatiu i no vinculant, segons el barem de mèrits que es recull en la base cinquena, juntament amb les còpies dels documents acreditatius dels mèrits valorables en la fase de concurs,
  - Declaració jurada (annex III).


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de la Residència (av. Generalitat, 20. 12550 Almassora - Castelló) o en qualsevol de les formes previstes en l'art. 16 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.almassora.es/es/articulos/empleo-publico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar