Detall

Professors/ores de l'especialitat d'Harmonia


 • Descripció

  Professors/ores de l'especialitat d'Harmonia


 • Organisme

  Albaida
  Plaça Major, 7
  Tel:962900960
  Fax:962900667


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  Per a prendre part en aquest concurs és necessari, d'acord amb l'article 56 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, complir els requisits generals que es detallen a continuació:
  - Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estat membres de la Unió Europea, o ser cònjuge, siga quina siga la seua nacionalitat, de els/les espanyols/oles o dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat independents, o nacional d'algun estat al qual s'aplique la lliure circulació de treballadors o treballadores i la norma que es dicte per a la incorporació a l'ordenament jurídic espanyol. Així i tot, sense perjudici del que disposa l'article 57 del mateix text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, sobre l'accés a l'ocupació pública de nacionals altres estats.
  - No patir cap malaltia ni estar afectat/ada per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de la docència.
  - Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No haver sigut separat/ada, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics, per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitada o en situació equivalent, ni haver sigut sotmesa a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  - No haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb el que s'exigeix en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.
  - Es poden presentar els/les nacionals dels estats membres de la Unió Europea, en igualtat de condicions que els/les espanyols/oles, ja que les tasques no impliquen cap participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen com a objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques.
  També poden accedir a l'ocupació pública les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacions subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què s'aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes establits en el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.


 • Taxa ordinària

  24,04 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'ha d'ingressar, directament o mitjançant transferència, al compte habilitat a aquest efecte en la sucursal del BBVA d'Albaida: ES04/0182/1428/6400/0040/3882, del qual és titular l'Ajuntament d'Albaida. Caldrà especificar en el document d'ingrés a quina ESPECIALITAT correspon.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies en què se sol·licita prendre part en el procediment de selecció s'han de dirigir al president de la Corporació. L'Ajuntament facilitarà gratuïtament el model d'instància per a prendre part en el procediment selectiu de l'especialitat, segons l'annex I; no obstant això, se'n podrà emprar qualsevol altre.

  Juntament amb la instància s'ha de presentar:
  - La fotocòpia autenticada de la titulació exigida i el justificant d'haver abonat les taxes del procediment.
  - Document nacional d'identitat.
  - El sobre amb els mèrits al·legats i els documents justificatius, que s'ha d'acompanyar de la declaració responsable segons l'annex II.

  PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
  Els/les aspirants amb diversitat funcional ho han de fer constar en la seua sol·licitud amb la indicació de quina classe de discapacitat els afecta.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament. També es poden presentar en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://albaida.sedelectronica.es/board//


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar