Detall

Tècnic/a de Patrimoni Arqueòleg.


 • Descripció

  Tècnic/a de Patrimoni Arqueòleg.


 • Organisme

  Cullera
  Plaza La Virgen, 5
  Tel:961720000
  Fax:961720041


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Taxa ordinària

  93,10 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha d'efectuar mitjançant un ingrés o una transferència bancària en el compte obert en les entitats següents:
  IBAN ES68-0049-0093-1120-10460585 BANCO SANTANDER
  IBAN ES11-0081-0315-6100-01192830 BANC DE SABADELL


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  ACCÉS LLIURE


 • Documentació / Informació

  a) Instància.
  b) Justificant de l'ingrés de la taxa corresponent segons el que es disposa en l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen. El pagament de la taxa s'ha de justificar mitjançant un original o una fotocòpia compulsada del document que acredite haver ingressat els drets d'examen.
  c) Còpia degudament compulsada de la titulació requerida.


 • Lloc de presentació

  Registre general d'entrada de documents de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.cullera.es/va/page/seleccionar-tipo-ocupacion-publica


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar