Detall

Tècniques o tècnics de Maquinària. BORSA TEMPORAL D'URGENT NECESSITAT


 • Descripció

  Tècniques o tècnics de Maquinària. BORSA TEMPORAL D'URGENT NECESSITAT


 • Organisme

  PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA. FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
  AV. PROFESSOR LÓPEZ PIÑERO, 1
  Tel:961975800
  Fax:963952201


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT. 5 dies laboral a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de data 14/06/2019.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser persones estrangeres amb residència legal a Espanya.
  - Tindre la capacitat legal per a contractar la prestació del seu treball, d'acord amb el que es preveu en l'article 7 de l'Estatut dels Treballadors.
  - Tindre complits 16 anys i no excedir, si escau, l'edat màxima legal de jubilació.
  - No incórrer en cap causa d'incompatibilitat que li impedisca l'acompliment de funcions en règim general amb una entitat pública.
  - Tindre les capacitats funcionals i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents. La condició de minusvalidesa, si escau, s'ha d'acreditar amb la certificació oficial corresponent.
  - Habilitació: no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, igualment, que no es troben inhabilitats, o en situació equivalent, ni sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  - Tindre el títol oficial d'Ensenyament Secundari Obligatori o títol de Tècnic o Certificat de Professionalitat de nivell 2 en la família professional d'Arts i Artesanies, o corresponent, que habilite per a exercir les funcions del lloc, o equivalent, per a la qual cosa han d'acreditar l'homologació en cas de titulació obtinguda en l'estranger.


 • Documentació / Informació

  Les persones que vulguen participar en aquest procés selectiu s'hi han d'inscriure per mitjà de la pàgina web de LES ARTS, en l'apartat corresponent (www.lesarts.com/empleo-palau-de-les-arts/), en la borsa específica a què opten, per a la qual cosa han d'aportar la documentació requerida pels mitjans electrònics que es posen a disposició.

  Les inscripcions també es podran fer pel Registre de LES ARTS (avinguda Professor López Piñero, Historiador de la Medicina, núm. 1 - 46013. Horari de 09.00 h a 14.00 h, de dilluns a divendres), i s'han d'acompanyar del formulari d'inscripció que hi ha disponible en la web i de la documentació requerida.

  Tant el formulari d'inscripció com el d'autobaremació estaran disponibles en la pàgina web de l'entitat i s'hauran de presentar pels mitjans establits, correctament omplits, juntament amb la documentació següent:
  - Currículum.
  - DNI / passaport / NIE / document d'identitat corresponent.
  - Còpia de la titulació exigida.
  - Certificat d'habilitació, capacitat funcional i capacitat legal.
  - Tots els mèrits que es consideren oportuns i que s'hi hagen al·legat.

  Les persones amb diversitat funcional seran admeses en igualtat de condicions amb els altres aspirants, sense que s'establisquen exclusions per limitacions psíquiques o físiques, excepte en els casos en què siguen incompatibles amb l'acompliment de les tasques o funcions corresponents. Per a aquestes persones, quan prèviament ho hagen sol·licitat en la instància, l'òrgan tècnic de selecció adaptarà, en la mesura del possible, el temps i els mitjans de realització dels exercicis, de manera que gaudisquen d'igualtat de condicions.


 • Lloc de presentació

  - Per mitjà de la pàgina web de LES ARTS, en l'apartat corresponent (www.lesarts.com/empleo-palau-de-les-arts/).
  - Pel Registre de LES ARTS (avinguda Professor López Piñero, Historiador de la Medicina, núm.1 - 46013. Horari de 09.00 h a 14.00 h, de dilluns a divendres), i s'han d'acompanyar del formulari d'inscripció que hi ha disponible en la web i de la documentació requerida.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.lesarts.com/empleo-palau-de-les-arts/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar