Detall

Planxadora Torn d'accés lliure reservat a persones amb discapacitat intel·lectual igual o superior al 33 %.


 • Descripció

  Planxadora Torn d'accés lliure reservat a persones amb discapacitat intel·lectual igual o superior al 33 %.


 • Organisme


  Govern del Principat d'Astúries: Conselleria de Sanitat
  General Elorza, 32 - Planta 1ª
  33001 Oviedo
  Tel. 985 10 55 00/5500
  Fax 985 10 65 12
  Web http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.6308467819820cb483d97260bb30a0a0/?vgnextoid=bcc20cbf9e21b010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&vgnextchannel=bcc20cbf9e21b0


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat escolaritat (grup E)


 • Requisits especifics

  - Requisits específics de titulació:
  Estar en possessió d'un nivell de formació equivalent a Educació Primària, el Certificat d'Escolaritat o l'acreditació dels anys cursats i de les qualificacions obtingudes en l'Educació Secundària Obligatòria, o estar en condicions d'obtindre-ho a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  A efectes laborals, es consideraran equivalents a les titulacions anteriors les certificacions o acreditacions emeses pels centres d'educació especial.
  En cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació i/o el reconeixement pel departament ministerial competent, dins del termini de presentació d'instàncies.


  - Requisits específics de discapacitat:
  Podran participar en aquesta convocatòria les persones que, a més de reunir els requisits generals i específics establits en aquesta resolució, tinguen reconeguda per l'administració competent la condició de persona amb discapacitat intel·lectual en un grau igual o superior al 33 %.
  A l'efecte d'aquesta resolució, tindrà la consideració de discapacitat intel·lectual la derivada del retard mental en els termes del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de discapacitat.
  L'acreditació de la discapacitat intel·lectual s'ha d'efectuar mitjançant el corresponent dictamen tècnic facultatiu emés en el seu àmbit competencial pels equips de valoració i orientació de l'Institut de Majors i Serveis Socials, o pels òrgans tècnics competents dependents dels òrgans corresponents de les comunitats autònomes, o als que hagen transferit les funcions en matèria de qualificació del grau de discapacitat, o mitjançant un certificat expedit per l'òrgan competent en cada cas.


 • Taxa ordinària

  6,43 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa d'inscripció es podrà fer:
  - En les entitats financeres col·laboradores en la gestió recaptatòria de l'Administració del Principat d'Astúries, amb la prèvia presentació de l'imprés original normalitzat 046.
  - Per Internet, una vegada omplit en línia el document 046, en l'enllaç "Siguiente", per a la qual cosa cal executar les instruccions que assenyala la pàgina web per a realitzar el pagament, o bé, directament, des de "Modelos tributarios" si s'ha optat per omplir prèviament l'imprés en línia.


 • Places

  Nombre de places

  13

 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds per a participar en aquestes proves selectives s'han d'ajustar al model oficial que figura com a annex IV a les presents bases i s'han d'omplir, ineludiblement, mitjançant l'accés a la pàginahttp://seleccion.sespa.es


  Després d'omplir completament la sol·licitud en la web, l'interessat ha d'imprimir-la per duplicat per a presentar-la juntament amb el justificant de pagament de la taxa corresponent, per a la qual cosa és imprescindible la signatura de l'aspirant. Un dels exemplars serà per a presentar-lo en l'Administració i el segon exemplar quedarà en poder de l'interessat una vegada segellat i registrat per l'oficina pública on es presente la sol·licitud.

  El model 046 degudament omplit i una vegada pagat serveix com a resguard del pagament realitzat, excepte en el pagament per Internet; en aquest cas, haurà de presentar-se el justificant de pagament telemàtic.

  El document esmentat es troba a la disposició del personal aspirant en la pàgina: www.asturias.es, en "Economía y Finanzas Servicios Tributarios del Principado de Asturias Oficina virtual Confección on-line y descarga de impresos modelo tributario, número 046: autoliquidación de tasas y otros ingresos Confección on-line y/o descarga de documento"

  Es pot omplir l'imprés que s'obté així en línia o en local (pdf), per a la qual cosa cal, en tot cas, imprimir-se i presentar-se en suport paper.
  El pagament de la taxa d'inscripció es podrà fer:
  - En les entitats financeres col·laboradores en la gestió recaptatòria de l'Administració del Principat d'Astúries, amb la prèvia presentació de l'imprés original normalitzat 046.
  - Per Internet, una vegada omplit en línia el document 046, en l'enllaç "Siguiente", per a la qual cosa cal executar les instruccions que assenyala la pàgina web per a realitzar el pagament, o bé, directament, des de "Modelos tributarios" si s'ha optat per omplir prèviament l'imprés en línia.


 • Lloc de presentació

  La presentació de sol·licituds s'ha de fer, preferentment, en el Registre dels Serveis Centrals del Servei de Salut del Principat d'Astúries, en els registres de les gerències d'àrea corresponents, així com en qualsevol dels registres i les oficines als quals es refereix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert perquè el personal de Correus date i segelle la instància abans de certificar-la i dirigir-la a la Direcció de Professionals del Servei de Salut del Principat d'Astúries, plaça del Carbayón, 1 i 2, 33001 Oviedo, Astúries.

  Les sol·licituds subscrites a l'estranger s'han de cursar a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, que les remetran seguidament a la Direcció de Professionals del Servei de Salut del Principat d'Astúries, plaça del Carbayón, 1 i 2, 33001 Oviedo, Astúries. Aquestes s'han d'acompanyar del comprovant bancari d'haver ingressat els drets d'examen.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.astursalud.es/categorias/-/categorias/profesionales/06000recursos-humanos/04000procesos-selectivos


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar