Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Tècnic de Joventut


 • Descripció

  Tècnic de Joventut


 • Organisme

  Elda
  Plaza Constitucion, 1
  Tel:965380402
  Fax:966989218


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  Estar en possessió de qualsevol d'aquests títols:
  Titulació universitària oficial de diplomatura o grau en Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri.


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Comunitat Europea, en els termes que estableixen la Llei 17/1993, de 23 de desembre, i els articles 56 i 57 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  2. Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  3. Estar en possessió de la titulació exigida en les bases, o complir les condicions requerides per a obtindre-la en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  4. Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  5. No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
  6. Les persones amb discapacitat seran admeses en igualtat de condicions amb els altres participants, sense que s'establisquen exclusions per limitacions psíquiques o físiques excepte en els casos en què siguen incompatibles amb l'acompliment de les tasques o funcions que han de desenvolupar. A aquests efectes, els aspirants amb discapacitat han de presentar una certificació de dictamen favorable que acredite la discapacitat, així com el certificat de compatibilitat expedit pel Centre d'Orientació, Diagnòstic i Tractament dels Serveis Socials de la Conselleria de Benestar Social o per un òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat que acredite la seua capacitat per a exercir les tasques i funcions de les places objecte d'aquesta convocatòria.
  En tot cas, les proves selectives s'han de dur a terme en condicions d'igualtat amb la resta dels aspirants.


 • Taxa ordinària


  50,00 €


  Descripció de la taxa

  Per al pagament de la taxa, els interessats han de fer una autoliquidació, exclusivament, en els impresos habilitats a aquest efecte per l'Ajuntament i efectuar l'ingrés en qualsevol entitat bancària autoritzada, abans de presentar la corresponent sol·licitud de participació, per a la qual cosa han de seguir les instruccions indicades en la pàgina web del Departament de Recursos
  Humans de l'Excm. Ajuntament d'Elda http://www.elda.es/recursos-humanos/). Només s'admetran les autoliquidacions presentades en el model oficial esmentat en el paràgraf anterior i no s'admetrà cap altre tipus de pagament dels drets d'examen, (transferència bancària, gir postal, telegràfic, etc.).

  Ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen, aprovada per aquest Excm. Ajuntament Ple, en la sessió duta a terme el dia 06/02/2009, (BOP núm. 49, de data 12/03/2009), modificada per aquest Excm. Ajuntament en Ple, en la sessió duta a terme el dia 30/06/2016.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud de participació en les proves selectives, omplida en el model oficial facilitat per l'Ajuntament, s'ha de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Excm. Ajuntament d'Elda.

  Per a ser admeses i, si escau, prendre part en les proves selectives corresponents, les persones aspirants han de declarar responsablement en les sol·licituds que compleixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, i han d'acreditar els requisits posteriorment, en el cas que siguen seleccionades.

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada, necessàriament, del justificant que acredite l'abonament íntegre de la taxa per drets d'examen.


 • Lloc de presentació


  La sol·licitud s'ha de presentar seguint les instruccions indicades en la pàgina web del Departament de Recursos Humans de l'Excm. Ajuntament d'Elda http://www.elda.es/recursos-humanos/), a través de la seua seu electrònica (https://eamic.elda.es/) o pels altres mitjans que estableix l'article16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.elda.es/recursos-humanos/convocatorias-bolsas-temporales/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar