Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Informador turístic


 • Descripció

  Informador turístic


 • Organisme

  Forcall
  Sant Miquel, 6
  Tel:964171001
  Fax:964171001


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  c) Estar en possessió, com a mínim, del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent.
  La titulació s'ha d'acreditar mitjançant la presentació dels títols corresponents expedits per l'autoritat acadèmica competent.
  En el cas d'equivalència de títols, correspondrà a la persona interessada l'acreditació de l'homologació de la titulació corresponent.
  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o homologació.

  Tots els requisits s'han de complir en l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu i en el moment de la signatura del contracte com a personal laboral. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins al nomenament.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Contractació laboral temporal


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds (annex I) per a sol·licitar prendre part en les corresponents proves d'accés, en les quals els aspirants han de fer constar que reuneixen les condicions exigides en les bases generals que s'adjunten a aquest expedient per a la plaça que s'opte, s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament.

  Les instàncies s'han d'acompanyar dels justificants dels requisits que consten en la base tercera. A més, també s'han d'acompanyar de:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat, o equivalent, en vigor.
  - Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
  - Fotocòpia acreditativa de la titulació.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://forcall.sedelectronica.es/?x=NrlnqeF3YJ93QZhy7JAOxA


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar