Detall

Agent de Policia Local pel procediment de consolidació d'ocupació.


 • Descripció

  Agent de Policia Local pel procediment de consolidació d'ocupació.


 • Organisme

  Cullera
  Plaza La Virgen, 5
  Tel:961720000
  Fax:961720041


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció publica, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  b) Estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic, o equivalent.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys d'edat i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018, del Consell, de 5 d'octubre, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  123,10 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'ha de satisfer mitjançant un ingrés o una transferència bancària en el compte obert en les entitats següents:
  IBAN: ES68-0049-0093-1120-10460585
  BANCO SANTANDER
  Cullera

  IBAN: ES11-0081-0315-6100-01192830
  BANC DE SABADELL
  Cullera
  En el document d'ingrés o transferència s'ha de fer constar: "Agent Policia Local" i nom de l'aspirant.


 • Places

  Nombre de places

  15

  Descripció de les places

  TORN LLIURE


 • Documentació / Informació

  Per a participar en el procés selectiu, els aspirants han d'omplir degudament el model d'instància que es facilitarà en les oficines municipals i es publicarà en la web www.cullera.es.
  Les instàncies han d'anar signades per l'aspirant i s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Cullera amb els següents documents:
  a) Justificant de l'ingrés dels drets d'examen. El pagament de la taxa s'ha de justificar mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada del document que acredite haver ingressat els drets d'examen.
  La falta de pagament dels drets d'examen o el pagament fora del termini de presentació d'instàncies determinarà l'exclusió de l'aspirant.
  b) Còpia degudament compulsada de la titulació requerida.
  c) Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  d) Les instàncies s'han d'acompanyar, en sobre tancat, de la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen degudament compulsats i que hagen de servir de base per a l'aplicació del barem del concurs. No es valorarà cap mèrit que no es justifique degudament.
  No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite durant el termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de Documents de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.cullera.es/va/page/seleccionar-tipo-ocupacion-publica


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar