Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Monitors esportius


 • Descripció

  Monitors esportius


 • Organisme

  Miramar
  Plaza Del Ayuntamiento, 1
  Tel:962819101
  Fax:962819073


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a. Ser major de 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.
  b. Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i, en el cas de persones estrangeres no comunitàries, tindre permís de treball i permís de residència legal a Espanya, en els termes establits en l'art. 57 de l'EBEP i l'LO d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.
  c. Tindre la titulació requerida o el títol homologat equivalent en el supòsit que siga nacional d'un estat membre de la Unió Europea, o estar en condicions d'obtindre el títol acadèmic quan s'han abonat els drets per l'expedició. Les titulacions mínimes que donen accés a aquest procés de selecció són les d'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) o equivalent.
  d. Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les funcions corresponents a les places convocades.
  e. No haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari o acomiadament del mateix caràcter, del servei a l'Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals.
  f. No estar incurs/a en cap causa d'incapacitat específica d'acord amb la normativa vigent.
  g. Trobar-se en possessió, segons l'especialitat a la qual s'opte, de la titulació, el certificat o el diploma federatiu corresponent.


 • Taxa ordinària

  50,00 €


  Descripció de la taxa

  compte corrent de BANKIA ES43 - 2038 - 6225 - 27 - 6000023677


 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia del DNI.
  b) Fotocòpia del títol exigit com a requisit mínim per a concórrer a aquest procés de selecció.
  c) Justificant acreditatiu del pagament de la taxa de 50 € per drets d'examen.
  d) Currículum.
  e) Fotocòpia dels certificats de serveis prestats (sector públic i/o privat), informe de la vida laboral (TGSS, INEM, SERVEF, etc.) i/o contractes de treball.
  f) Fotocòpia del títol, certificat o diploma federatiu corresponent a l'especialitat esportiva a la qual s'aspire.


 • Lloc de presentació

  Registre de l'Ajuntament de Miramar, en el termini de deu dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació en el BOP de València.
  En el cas de presentar la sol·licitud en un registre diferent de l'Ajuntament, és recomanable que la persona sol·licitant envie el mateix dia, o dins del termini establit per a la presentació de sol·licituds, un correu electrònic a secretaria@ajumiramar.org, en el qual adjunte la còpia registrada amb la data i la manera de remissió de la documentació exigida en la convocatòria.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://miramar.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar