Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Turís
  Plaça Vicent Ribes, 1
  Tel:962526036
  Fax:963113004


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxiller superior, Formació Professional de segon grau, tècnic o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència al títol exigit ha de ser reconeguda per l'administració competent en cada cas concret, i obligatòria i degudament acreditada en aquest sentit per les persones aspirants.
  c) No patir cap malaltia ni tindre un defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establides en l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'estableixen els criteris mínims per a la selecció de policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i de reconeixement mèdic, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  d) Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A, que permeten la conducció de motocicletes de potència que no sobrepassen els 25 kW o amb una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg, per a permisos de conducció de motocicletes obtinguts abans del 8 de desembre de 2009 (Reglament general de conductors, aprovat per l'RD 772/1997, de 30 de maig), o A2, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 35 kW i una relació potència/pes màxima de 0,2 kW/kg i no derivades d'un vehicle amb més del doble de la seua potència, per als obtinguts a partir de la data esmentada (Reglament general de conductors vigent, aprovat per l'RD 828/2009, de 8 de maig).
  h) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  Cajamar ES1431237271112710000063


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  3 per torn lliure i 1 per torn de mobilitat


 • Documentació / Informació

  a) Manifestació expressa que la persona aspirant reuneix tots i cada un dels requisits exigits en les bases a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, requisits que s'acreditaran posteriorment en el cas que siga seleccionada.
  b) Torn pel qual s'opta (lliure o mobilitat) i si s'opta al contingent de reserva per a dones. Només es podrà optar a un torn i una opció general o de reserva.
  c) En el cas d'optar pel torn de mobilitat: llista de mèrits valorables en el concurs. Juntament amb la instància, s'ha d'aportar la documentació acreditativa original o fotocòpia acarada. La totalitat dels mèrits al·legats i qualssevol altres dades que s'aporten han d'estar referits a la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. No es valorarà cap mèrit que no s'aporte juntament amb la sol·licitud de participació.
  d) Justificant de pagament dels drets d'examen. Els drets d'examen són de 40 €, de conformitat amb el que preveu l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per participació en proves de selecció de personal (BOP núm. 24, de 3/02/2017), i s'han d'ingressar en el compte corrent de Cajamar ES1431237271112710000063, per a la qual cosa és necessari que en l'ingrés figuren les dades següents: Nom, cognoms, DNI de la persona interessada i identificació de la convocatòria. Els drets d'examen esmentats només es tornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits per a participar-hi.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Turís o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar